Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Turnpike Nhận Hơn 385 Phê Duyệt Đơn I-526

Nhận tin tức mới
30/08/2017

Tính đến tháng 9/2017, dự án Turnpike nhận hơn 385 bộ đơn I-526 được phê duyệt, dự án SEPTA nhận hơn 77 bộ đơn I-526 được phê duyệt. Các dự án của trung tâm liên tục nhận phê duyệt I-526 mỗi ngày.

Cả hai dự án phát triển đúng tiến độ. Dự án Turnpike tính đến tháng 6/2017, hơn 331 triệu USD vốn đã đưa vào dự án, tương đương 79% tổng giá trị dự án. Điều này có nghĩa là theo nghiên cứu ảnh hưởng kinh kế được Cục di trú USCIS phê duyệt cho dự án thì tổng số việc làm toàn thời gian yêu cầu cho 400 nhà đầu tư đã đạt đầy đủ.

Dự án Septa, tính đến tháng 6/2017, hơn 140.4 triệu USD vốn đã đưa vào sử dụng, chiếm 17.3% tổng giá trị dự án. Điều này có nghĩa là theo nghiên cứu ảnh hưởng kinh kế được Cục di trú USCIS phê duyệt cho dự án thì tổng số 1,469 việc làm toàn thời gian đã tạo ra cho 146 nhà đầu tư đầu tiên của dự án.

(Cre: DVRC)