Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Kornova giới thiệu và tư vấn đến thị trường Việt Nam các chương trình đầu tư Châu Âu và Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Chương trình

Quốc tịch Cyprus

Thường trú Cyprus

St.Kitts & Nevis

Antigua & Barbuda

Grenada

Ireland

Hy Lạp

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

2 triệu Euro

300k Euro

400k USD đầu tư hay 150k USD đóng góp

100k USD đóng góp

200k USD đóng góp Hay 350k USD đầu tư

Đầu tư tối thiểu 1 triệu Euro trong 3 năm.
Chỉ đầu tư sau khi hồ sơ được phê duyệt

250k Euro

Thời gian xét duyệt

90 ngày

60 ngày

6 tháng

90 ngày

60-90 ngày

3 – 4 tháng

2 tháng

Miễn Visa

159 nước (gồm EU & Canada)

Dễ dàng đi lại trong khối EU

132 nước (gồm EU Schengen, Switzerland, UK và Ireland )

 

134 nước (gồm UK, EU, Hongkong)

121 nước (gồm EU, UK, China)

171 nước

26 quốc gia khối Schengen

Điều kiện

không

không

không

không

không

Chứng minh sở hữu tài sản 2 triệu Euro.

 

Yêu cầu chứng minh nguồn vốn đơn giản

Không

Đơn vị gia đình

+ Con đến 28 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

+ Con đến 28 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết chương trình: Định cư đảo Síp

+ Con đến 25 tuổi và ông bà cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết chương trình: Định cư St.Kitts & Nevis

+ Con đến 25 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết chương trình: Định cư Antigua Barbuda

+ Con đến 25 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết chương trình: Định cư Grenada

+ Con phụ thuộc trong cùng hồ sơ đến 24 tuổi.

Xem chi tiết chương trình: Định cư Ireland

+ Con phụ thuộc trong cùng hồ sơ đến 21 tuổi.

Xem chi tiết chương trình: Định cư Hy Lạp