Đánh giá hồ sơ trực tuyến - | Kornova-viet.com
Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN CÙNG KORNOVA

Không
Giao tiếp cơ bản
Trung bình
Khá/giỏi
IELTS
Không
Không