Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Khi Nào Tôi Được Bỏ Điều Kiện Thẻ Xanh? Cần Những Điều Kiện Nào?

29/10/2018
Câu hỏi: Khi Nào Tôi Được Bỏ Điều Kiện Thẻ Xanh? Cần Những Điều Kiện Nào?
Kornova trả lời:  Cục Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ quyết định dựa trên so sánh giữa dự đoán công việc tạo ra từ khoản đầu tư của nhà đầu tư trong đơn I-526 và công việc thực tế tạo ra trong bộ đơn tháo bỏ điều kiện của thẻ xanh (bộ đơn I-829).
Viên chức di trú sẽ kiểm tra vốn đầu tư 500,000 USD đã thực sự đầu tư như kê khai trong bộ đơn I-526 và mang lại việc tạo mới tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian. Nếu thỏa các điều kiện trên, đơn I-829 sẽ được phê duyệt và thẻ xanh được tháo bỏ điều kiện.
Bạn có thể đọc thêm thông tin về thủ tục gỡ bỏ điều kiện thẻ Xanh Mỹ tại đây
Đặt câu hỏi
cho Kornova