Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỷ Lệ Trái Phiếu Doanh Thu Cao Cấp Của Dự Án EB5 PTC Được Xếp Hạng A Hoặc A+

Nhận tin tức mới
Tỷ Lệ Trái Phiếu Doanh Thu Cao Cấp Của Dự Án EB5 PTC Được Xếp Hạng A Hoặc A+
13/12/2017

Các báo xếp hạng tín dụng độc lập gần đây nhất của Trụ sở thuế vận hành tiểu bang Pennsylvania cho thấy  tất cả các cơ quan xếp hạng tín dụng lớn ở Mỹ đều đánh giá Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC hạng A hoặc A+.

Xin lưu ý rằng Khoản vay PTC EB-5 sẽ được bảo vệ và có bảo đảm giống như Trái phiếu Doanh thu Cao Cấp của PTC.
Chủ đầu tư dự án tự tin rằng Khoản vay  EB-5 của dự án  PTC có chất lượng an toàn và cao nhất trong số các Dự án EB-5, được chứng minh qua các báo cáo tín dụng này.

(Cre: DVRC)

Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC được xếp hạng A hoặc A+

Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC được xếp hạng A hoặc A+

Tỷ lệ Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC được xếp hạng A hoặc A+