Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sáu Trường Hệ Thống Dự Án Charter School Đã Đi Vào Hoạt Động Tháng 9/2014

Nhận tin tức mới
Sáu Trường Hệ Thống Dự Án Charter School Đã Đi Vào Hoạt Động Tháng 9/2014
16/10/2014

Trong 2 tháng vừa qua, hệ thống dự án trường bán công đã đạt được nhiều thành quả cao.

Trong niên khóa tháng 9 vừa qua, có thêm sáu trường bán công mới đã đưa vào hoạt động thành công (dự án 2, 3, 5, 7,8 và 11). Theo báo cáo thống kê, tất cả số lượng học sinh đều đạt đúng tiêu chuẩn.

Hình ảnh cập nhật các dự án:

Thêm 6 trường hệ thống dự án Charter School đưa vào hoạt động tháng 9, 2014 - 2

Thêm 6 trường hệ thống dự án Charter School đưa vào hoạt động tháng 9, 2014 - 3

Thêm 6 trường hệ thống dự án Charter School đưa vào hoạt động tháng 9, 2014 - 4

Thêm 6 trường hệ thống dự án Charter School đưa vào hoạt động tháng 9, 2014 - 5