Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Dự án trường bán công giai đoạn 1 – Copper City đạt đúng tiến độ tài chính

Nhận tin tức mới
30/10/2014

Trong năm đầu đưa vào hoạt động (2012-2013), tổng quan tài chính của dự án đã đạt đúng tiến độ

Thu nhập: $6,649, 683

Lợi nhuận ròng: $977,989

Tỷ lệ lợi nhuận: 14.7%

Tổng quan tuyển dụng

938 học sinh, đạt 100% số lượng chỉ tiêu

Thu nhập từ cho thuê cơ sở

Hợp đồng 20 năm

Tổng thu nhập cho thuê: $23,200,200

Dự án trường bán công giai đoạn 1 - Copper City đạt đúng tiến độ tài chính