Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Trường Bán Công Charter School Florida – Giai Đoạn 12 – Sunrise Charter School Cập Nhật Xây Dựng

Nhận tin tức mới
Dự Án Trường Bán Công Charter School Florida – Giai Đoạn 12 – Sunrise Charter School Cập Nhật Xây Dựng
14/06/2015
Dự án trường bán công Florida – giai đoạn 12 – Sunrise Charter School cập nhật xây dựng tháng 6/2015. Dự án hoàn công và đưa vào hoạt động tháng 9/2015.
Khoản vay đầu tư EB5 đến hạn tháng 10/2020.
Hình ảnh xây dựng thực tế của dự án.
Cập nhật tiến độ dự án trường bán công Florida: dự án giai đoạn 12 - Sunrise Charter School