Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

HƯỚNG DẪN NHẬP TỊCH MỚI

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Ong Jason Kenney- Bộ trưởng Bộ di tru & Quốc tịch Canada ? thong bao rằng ong sẽ giới thiệu một hướng dẫn mới về việc nhập quốc tịch Canada. Trong hướng dẫn nhập quốc tịch mới sẽ bao gồm cac thong tin về lịch sử quan sự của Canada va cac sự kiện co tầm quan trọng lịch sử.
Bản hướng dẫn mới nay sẽ được ap dụng cho những người Canada mới để học thi quốc tịch va bản nay sẽ thay thế cho bản cũ đa được ap dụng từ năm 1997.
Với tieu đề Kham pha Canada: Quyền lợi va Trach nhiệm của cong dan, bản hướng dẫn mới sẽ neu bật vai tro của quan đội Canada trong qua khứ của đất nước. Bộ trưởng Kenney đa thong bao một ngay trước Ngay Tưởng Nhớ (Remembrance Day), ngay ma tất cả cac cong dan Canada nhớ về cac chiến sĩ Canada đa thiệt mạng trong chiến tranh va suy ngẫm về những đong gop của họ vi tự do cho đất nước.
Ngoai ra, bản hướng dẫn con gồm co cac thong tin về cac lien đoan, phong trao xa hội va chinh trị tại Canada, về cac anh hung thể thao của Canada.
Kenney noi: Chung toi muốn bảo đảm rằng những người mới đến hiểu rằng quyền cong dan khong phải chỉ để co được tinh trạng hợp phap, ma no con co những đặc quyền va quyền lợi nhất định. No đang kết nối cộng đồng người Canada lại với nhau va no đang kết nối lịch sử.