Liên hệ

Chính phủ New Brunswick tài trợ kinh phí đào tạo

Nhận tin tức mới
22/08/2017

Chính phủ New Brunswick tài trợ kinh phí đào tạo cho doanh nghiệp dành cho người lao động lên đến $10,000/ ứng viên – nhà nước tài trợ 2/3 kinh phí – người sử dụng lao động chỉ cần trang trãi 1/3 kinh phí
Xem thêm chi tiết chương trình tại đây
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-secondary_education_training_and_labour/Jobs/content/EmployerWorkforceDevelopment/Canada-NewBrunswickJobGrant.html