Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Yêu Cầu Ngôn Ngữ Đối Với Đương Đơn Đến Từ Nước Nói Tiếng Anh/Pháp ?

Nhận tin tức mới
Yêu Cầu Ngôn Ngữ Đối Với Đương Đơn Đến Từ Nước Nói Tiếng Anh/Pháp ?
06/06/2017

Câu hỏi : Đương đơn chương trình định cư kinh tế Canada có được miễn yêu cầu ngôn ngữ cho kết quả bài thi tiếng Anh hoặc tiếng Pháp nếu đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp không ?

Kornova trả lời:

Đương đơn chương trình định cư kinh tế Canada không được miễn yêu cầu ngôn ngữ cho kết quả bài thi tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho dù họ đến từ các quốc gia nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Tất cả các ứng viên tiềm năng cho chương trình FSWP đầu tiên phải xác định xem họ đáp ứng yêu cầu tối thiểu mới về ngôn ngữ: theo chuẩn Ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) cấp độ 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens  (NCLC) cấp độ 7 trong tất cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết). Để chứng minh khả năng ngôn ngữ, ứng viên tiềm năng phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba từ một tổ chức được Bộ chấp thuận và gửi kết quả kiểm tra cùng với hồ sơ đến CIC.

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận bởi CIC có giá trị hai năm kể từ ngày họ được phát hành bởi các tổ chức được chỉ định.
Các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được CIC chỉ định bao gồm:

Các bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba được chấm điểm khác nhau bởi mỗi tổ chức. Dưới đây là những điểm trên mỗi bài kiểm tra tương ứng với chuẩn ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 7 hoặc cao hơn:

Tiếng Anh
Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP)
Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 4L trong bài thi CELPIP tổng quát trong mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu. Điểm 4L trong bài thi CELPIP tổng quát tương ứng với CLB 7.  Điểm 4H tương ứng với CLB 8, và điểm trong 5 hoặc cao hơn tương ứng với CLB 9 hoặc cao hơn.

Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế International English Language Testing System (IELTS)
Người nộp đơn FSWP phải đạt điểm tối thiểu là 6,0 cho bài kiểm tra IELTS tổng quát  với mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu CLB 7.

Tiếng Pháp
Test d’évaluation de français  (TEF)
Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 206 điểm cho kỹ năng  đọc, 248 trong kỹ năng nghe, và 309 trong cả 2 kỹ năng nói và viết cho bài kiểm tra TEF để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ngôn ngữ NCLC 7.