Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Tôi có thể nộp 2 bộ đơn Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) cho 2 mã ngành khác nhau không ?

Nhận tin tức mới
06/10/2014

Để thực hiện hai bộ đơn diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker) đồng thời theo Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao liên bang, trước tiên bạn sẽ phải yêu cầu hai bản gốc kết quả thi IELTS (General), cũng như hai bản gốc của Chứng chỉ Đánh giá bằng cấp của bạn (ECA).

Vui lòng liên hệ trung tâm kiểm tra ngôn ngữ IELTS hay TEF và nhà cung cấp dịch vụ kiểm định bằng ECA để có được một bản gốc thứ hai của kết quả của bạn cho 2 bộ hồ sơ riêng biệt