Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tái Hòa Nhập Cộng Đồng

Nhận tin tức mới
Tái Hòa Nhập Cộng Đồng
04/07/2013

Câu hỏi: Tái Hòa Nhập Cộng Đồng Canada nghĩa là như thế nào?

Trả lời: Những người là không thể chấp nhận cho nhập cư Canada trên căn cứ về tội phạm nghiêm trọng có thể không đủ điều kiện để được phục hồi nhân phẩm mặc nhiên, bởi vì đơn giản một thời gian từ khi hoàn thành bản án của họ thôi thì không hội đủ điều kiện xác định tính phục hồi nhân phẩm.

Tuy nhiên, những người thuộc tội phạm nghiêm trọng, cũng như những người không đủ điều kiện để phục hồi nhân phẩm mặc nhiên vẫn có thể đủ điều kiện để nhập cư Canada theo thủ tục phục hồi nhân phẩm cá nhân.

Để hội đủ điều kiện phục hồi nhân phẩm cá nhân, người nộp đơn phải:

  • Chờ năm năm sau khi hoàn thành bản án của họ trước khi nộp đơn, và
  • Chứng minh rằng họ đã trở về cộng đồng và phục hồi cư trú và không còn có nguy cơ đối với hoạt động tội phạm. Điều này có thể yêu cầu chứng minh bằng:
    • Một lối sống ổn định.
    • Các mối quan hệ cộng đồng.
    • Kỹ năng xã hội và học nghề.
    • Hành vi phạm tội hình sự là một sự kiện bất thường.