Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Tiết Kiệm Giáo Dục Canada

Nhận tin tức mới
Chương Trình Tiết Kiệm Giáo Dục Canada
24/06/2015

Chương trình tiết kiệm giáo dục Canada có đăng ký (Canada Education Savings Program) là phương thức hỗ trợ tuyệt vời cho phụ huynh  học sinh để chuẩn bị tốt việc học tập tiếp tục chương trình sau phổ thông trung học tại Canada.

Chọn đúng Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký

Quý anh chị nếu đang nghĩ tới việc mở một Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký (Registered Education Savings Plan (RESP) / Régime enregistré d’épargne-études -REEE) để có tài chính ổn định cho các em tiếp tục học sau trung học thì hướng dẫn này sẽ giúp quý anh chị có được thông tin chi tiết.

Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký là gì?

Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký (RESP / REEE) là một trương mục tiết kiệm đã được đăng ký với chính phủ Canada. Khi có RESP phụ huynh có thể nhận được các khoản trợ cấp và phụ cấp như:

 • Trái phiếu Học vấn Canada  (Canada Learning Bond (CLB) / Bon d’études canadien (BEC);
 • Trợ Cấp Tiết Kiệm cho việc Giáo Dục Cơ bản và Phụ trội [(Basic and Additional Canada Education Savings Grant / Subvention canadienne pour l’épargne-études de base et supplémentaire).
 • Tiền khuyến khích tiết kiệm giáo dục tỉnh bang (chỉ có tại Alberta và Quebec ).

Ai có thể cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký?

Các cơ sở tài chính (ngân hàng hay hiệp hội tín dụng), những chuyên viên tài chính có giấy phép hoặc các tổ chức lập kế hoạch khác có thể cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục.

Tôi cần biết gì khi lựa chọn tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký?

Điều quan trọng là chọn tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký [RESP provider / fournisseur de REEE] hợp với nhu cầu của các phụ huynh.

Tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký sẽ giúp phụ huynh chọn loại Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký phù hợp nhất. Một số tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có thể yêu cầu phụ huynh trả lệ phí dịch vụ của họ hoặc cho công việc đầu tư họ làm cho phụ huynh. Một số tổ chức khác thì có những điều kiện về việc phụ huynh gửi tiền vào quỹ hoặc lợi tức con em của mình nhận được từ Quỹ Tiết kiệm Giáo dục

Những câu cần hỏi tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký của quý phụ huynh

 • Phụ huynh có cung cấp Trái phiếu Học vấn Canada, Trợ Cấp Tiết Kiệm cho việc Giáo Dục Phụ trội (Additional Canada Education Savings Grant / Subvention canadienne pour l’épargne-études supplémentaire) hay tiền khuyến khích tiết kiệm giáo dục tại tỉnh Alberta và Quebec không?
 • Quý phụ huynh cung cấp loại Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký nào (gia đình, cá nhân hay nhóm)? Sự khác biệt giữa các loại đó ra sao?
 • Tôi có phải trả lệ phí cho:
  • Việc mở một Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký không?
  • Việc rút tiền ra khỏi Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký không?
  • Việc quản lý Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký của tôi không?
  • Các dịch vụ và tiền môi giới không?Quý vị cung cấp loại đầu tư nào?
  • Tôi có thể đổi sang loại đầu tư khác trong khi có Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký không? Loại đầu tư nào bảo đảm nhất?

Nếu có thì lệ phí cho mỗi dịch vụ là bao nhiêu?

 • Điều gì xảy ra nếu phụ huynh không đóng tiền đều đặn?
 • Chương trình học sau trung học nào không được bao gồm trong kế hoạch của phụ huynh?
 • Nếu con tôi không tiếp tục học sau trung học thì sao?
 • Nếu tôi phải đóng trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký sớm thì tôi có phải:
  • Trả lệ phí hay tiền phạt không?
  • Lấy lại được số tiền tôi đã gửi vào không?
  • Mất số tiền lời có được trong trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký không?
  • Có thể chuyển số tiền sang một Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký khác hay một loại đầu tư khác không?

TRƯỚC KHI KÝ hợp đồng để mở Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký của Phụ huynh

 • Yêu cầu tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký cung cấp các thông tin bằng văn bản.
 • Hỏi để biết chắc là tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký có thêm tiền khuyến khích tiết kiệm giáo dục (chỉ có tại Alberta và Quebec) không?
 • Đọc tất cả các văn bản. Chú ý tới các chi tiết (như lệ phí, tiền phạt, tiền môi giới và tiền trợ cấp về giáo dục nhận được). Nếu quý vị không hiểu điều gì thì đừng ký và yêu cầu tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký giải thích.
 • Quý phụ huynh nên dành thời giờ để so sánh điều lợi và điều rủi ro của các loại kế hoạch Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký (gia đình, cá nhân hay nhóm). Quý vị có quyền xem hết tất cả các thông tin trước khi quyết định.

SAU KHI KÝ hợp đồng

 • Giữ một bản sao tất cả các văn bản đã ký
 • Yêu cầu tổ chức cung cấp Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký giúp quý vị làm đơn xin Trợ Cấp Tiết Kiệm cho việc Giáo Dục Cơ bản và Phụ trội và Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa. Qúy vị phải làm đơn riêng cho mỗi khoản này.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

1 800 O-Canada (1-800-622-6232) |  TTY/ATS: 1-800-926-9105

Trang mạng CanLearn.ca (tiếng Anh) hay Cibletudes.ca (tiếng Pháp)
Trung tâm Dịch vụ Canada (Service Canada Centre / Centre service Canada) gần nơi quý vị ở

Cơ quan Thuế vụ Canada (Canada Revenue Agency / Agence du revenu du Canada)

Tham khảo về thuế thu nhập cá nhân
Tel: 1-800-959-8281 | Website: www.cra-arc.gc.ca

Cơ quan Tài chính cho Người tiêu thụ Canada
(Financial Consumer Agency of Canada / Agence de la consommation en matière financière du Canada)
Tel: 1-866-461-3222 | Website: www.fcac.gc.ca / www.acfc.gc.ca

Quý phụ huynh cũng có thể yêu cầu gửi tài liệu này bằng cách liên lạc với:

Bộ phận Phổ biến tài liệu – Bộ Phát triển Tài nguyên Nhân lực và Kỹ năng Canada
(Publishing Services / Services des publications
Human Resources and Skills Development Canada / Ressources humaines et Développement des compétences Canada)

140 Promenade du Portage, Portage IV, 12th Floor, Gatineau, Quebec, K1A 0J9
Website: http://www12.hrsdc.gc.ca (tiếng Anh) hay http://www12.rhdcc.gc.ca (tiếng Pháp)

Điện thoại: 1 800 O-Canada (1-800-622-6232) | Nếu dùng máy viễn ký (TTY/ATS), xin gọi số 1-800-926-9105

Theo yêu cầu, bản tài liệu này có thể được cung cấp với các hình thức trình bày khác như in khổ chữ lớn, chữ Braille, băng ghi âm, CD, đĩa e-text…

© Bản quyền của chính phủ Canada.

(Cre: canlearn.ca)