Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bài Thi TCF Có Thay Thế Bài Thi TEF Về Tiếng Pháp Cho Chương Trình Trình Độ Cao Liên Bang Không?

Nhận tin tức mới
Bài Thi TCF Có Thay Thế Bài Thi TEF Về Tiếng Pháp Cho Chương Trình Trình Độ Cao Liên Bang Không?
04/08/2017

Câu hỏi: Bài thi TCF có thay thế bài thi TEF về tiếng Pháp cho chương trình Trình độ cao liên bang không?

Kornova trả lời:

Các ứng cử viên trong nhóm có khả năng tiếng Pháp đã được chứng minh có thể có được điểm bổ sung theo Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS). Hệ số điểm bổ sung này được áp dụng từ ngày 6 tháng 6 năm 2017.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng để có được điểm CRS cho khả năng tiếng Pháp, bạn phải thực hiện bài kiểm tra Test d’Évaluation de Français (TEF).

Một ứng cử viên đã thực hiện các bước để chứng minh khả năng tiếng Pháp và tiếng Anh có thể được cho thêm một số điểm phụ trội. Ngoài các điểm được trao cho khả năng ngôn ngữ theo phần nhân lực cốt lõi và các phần chuyển giao kỹ năng của CRS.
Tất cả các ứng viên tiềm năng cho chương trình FSWP đầu tiên phải xác định xem họ đáp ứng yêu cầu tối thiểu mới về ngôn ngữ: theo chuẩn Ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) cấp độ 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens  (NCLC) cấp độ 7 trong tất cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết). Để chứng minh khả năng ngôn ngữ, ứng viên tiềm năng phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba từ một tổ chức được Bộ chấp thuận và gửi kết quả kiểm tra cùng với hồ sơ đến CIC.

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận bởi CIC có giá trị hai năm kể từ ngày họ được phát hành bởi các tổ chức được chỉ định.
Các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được CIC chỉ định bao gồm:

 • Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP),
 • International English Language Testing System (IELTS), and
 • Test d’évaluation de français (TEF).

Các bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba được chấm điểm khác nhau bởi mỗi tổ chức.

Dưới đây là những điểm trên mỗi bài kiểm tra tương ứng với chuẩn ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 7 hoặc cao hơn:

 • Tiếng Anh
  • Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP)
   Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 4L trong bài thi CELPIP tổng quát trong mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu. Điểm 4L trong bài thi CELPIP tổng quát tương ứng với CLB 7.  Điểm 4H tương ứng với CLB 8, và điểm trong 5 hoặc cao hơn tương ứng với CLB 9 hoặc cao hơn.
  • Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế International English Language Testing System (IELTS)
   Người nộp đơn FSWP phải đạt điểm tối thiểu là 6,0 cho bài kiểm tra IELTS tổng quát  với mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu CLB 7.
 • Tiếng Pháp
  • Test d’évaluation de français  (TEF)
   Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 206 điểm cho kỹ năng  đọc, 248 trong kỹ năng nghe, và 309 trong cả 2 kỹ năng nói và viết cho bài kiểm tra TEF để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ngôn ngữ NCLC 7.

Hy vọng với phần giải đáp này có thể hỗ trợ cho anh chị thông tin cần tìm kiếm.

(Kornova – Tư Vấn Định Cư)