Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ EB5 Tại Cục Di Trú Mỹ Tháng 9/2017

Nhận tin tức mới
Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ EB5 Tại Cục Di Trú Mỹ Tháng 9/2017
23/11/2017

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đang thụ lý các đơn định cư EB5  đến các thời điểm:

  • Đơn I-526 mà họ nhận được trước ngày 18 tháng 12 năm 2015, tăng nhẹ 2 tuần so với tháng trước, nghĩa là thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-526 vẫn ở múc 21 tháng.
  • Đơn I-829 mà USCIS đã nhận được trước ngày 02 tháng 09 năm 2015, tăng gần 2 tháng  so với tháng trước, thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-829 giảm còn 25 tháng.

Vào ngày 4 tháng 1, Thời gian thụ lý bộ đơn nhập cư từ Cục Quốc tịch và Nhập cư Mỹ (USCIS) được đăng bằng định dạng ngày cụ thể thay vì tuần hoặc tháng.

Theo USCIS, đây là “Bước đầu tiên để cung cấp thời gian thụ lý được cụ thể và dễ hiểu hơn.” USCIS đăng tải thời gian thụ lý lên trang web của mình như là một hướng dẫn để người nộp đơn biết khi nào nên gởi yêu cầu hỏi về tình trạng đối với một trường hợp hồ sơ tồn đọng.

(Cre: USCIS)