Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thời Gian Chờ Phê Duyệt Bộ Đơn I-829 Tại USCIS Có Thay Đổi

Nhận tin tức mới
Thời Gian Chờ Phê Duyệt Bộ Đơn I-829 Tại USCIS Có Thay Đổi
21/06/2018

Nhà đầu tư nộp đơn I-829 chuyển từ thẻ Xanh có điều kiện 2 năm sang Thẻ xanh vĩnh viễn (10 năm) sẽ nhận được xác nhận gia hạn tình trạng Thẻ Xanh lên đến 18 tháng thay vì 12 tháng như trước đây.

Kể từ 11 tháng 6, 2018, Cục Di trú sẽ phát hành biên nhận I-797 được xuất trình cùng Thẻ Xanh có điều kiện hiện hành cho phép gia hạn tình trạng thường trú nhân lên đến 18 tháng kể từ ngày Thẻ Xanh điều kiện hết hạn cho các nhà đầu tư nộp đơn I-829 xóa bỏ điều kiện Thẻ Xanh.

Cục Di trú tăng thời gian hiệu lực gia hạn tình trạng thường trú từ 12 lên 18 tháng vì thời gian thụ lý hồ sơ I-829 đang tăng lên đáng kể (trung bình từ 29 – 37 tháng). Đồng thời, Cục di trú Mỹ cũng sẽ phát hành biên nhận I-797 gia hạn tình trạng thường trú giá trị 18 tháng cho các bộ đơn I-829 còn đang tồn đọng chờ phê duyệt đến ngày 11/6/2018.

Cục di trú Mỹ cũng nhắc nhở những thường trú nhân có nhu cầu rời khỏi nước Mỹ trên 1 năm nên nộp bộ đơn Giấy phép trở lại Mỹ (Re-entry permit) trước khi rời Mỹ Đầu tháng 5/2018, USCIS cũng đã ban hành quy định chi tiết về gia hạn tình trạng thường trú cho nhà đầu tư đang chờ phê duyệt bộ đơn chuyển đổi tình trạng I-829.

Lưu ý các nhà đầu tư đang có hồ sơ I-829 chờ phê duyệt:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn của kỳ gia hạn tự động 1 năm Thẻ Xanh này (theo qui định mới ban hành ngày 11/06/2018 là 18 tháng), hoặc sau khi Thẻ Xanh hết hạn, nhà đầu tư và gia đình với Bộ đơn I-829 đang chờ thụ lý có thể cần biên nhận hồ sơ I-829 của họ tới văn phòng trường USCIS gần nhất hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến tại INFOPASS và đến văn phòng nhận xác nhận mới cho tình trạng thường trú của họ cho mục đích đi lại, làm việc hoặc các mục đích khác.

Trong trường hợp này, viên chức di trú sẽ xác nhận tình trạng thường trú của người nhập cư và cung cấp chứng thư xác nhận liên quan. (Cụ thể là USCIS sẽ đóng dấu (stamp) tình trạng thường trú I-551  trong hộ chiếu nhà đầu tư).

USCIS sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng thường trú nhân có điều kiện cho nhà đầu tư và gia đình cho đến khi Bộ đơn I-829 được xét duyệt bằng con dấu I-551 này. Nếu con dấu I-551 tiếp tục hết hạn trước khi nhận phê duyệt I-829, nhà đầu tư cần lấy lịch hẹn để nhận con dấu I-551 gia hạn mới.

Tổng hợp thời gian xử lý trung bình của các bộ đơn EB-5 từ năm 2014 đến 31 tháng 01 năm 2018 do USCIS ban hành

I-829 - Thời Gian Chờ Phê Duyệt Bộ Đơn Này Tại USCIS Có Thay Đổi