Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhât Mới Trong Cẩm Nang Chính Sách Dành Cho Mục Những Nhà Đầu Tư Nhập Cư Eb-5

Nhận tin tức mới
Cập Nhât Mới Trong Cẩm Nang Chính Sách Dành Cho Mục Những Nhà Đầu Tư Nhập Cư Eb-5
28/06/2017
Vào ngày 14 tháng 6 năm 2017, Sở Di Trú và Nhập Tịch Mỹ đã công bố những cập nhât mới nhất trong cuốn Cẩm Nang Chính Sách với những sửa đổi dành cho mục những nhà đầu tư nhập cư EB-5.
Trọng tâm của những sửa đổi này là làm rõ định nghĩa của việc “duy trì” đầu tư đối với chương trình EB-5. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc, vì họ đang phải đối mặt với việc xử lý hồ sơ EB-5 kéo dài, gây ra bởi việc số lượng hồ sơ quá tải và tồn đọng.
Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn và bình luận về những sự thay đổi trong ngày qua.
1. Định nghĩa “Thời gian duy trì”:
Ngoài việc các nhà đầu tư EB-5 phải duy trì việc đầu tư của mình vào một đơn vị kinh doanh sử dụng quỹ đầu tư để tạo ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho mỗi nhà đầu tư, việc đầu tư này cũng phải được duy trì 2 năm trong quá trình thường trú nhân có điều kiện. Nói cách khác, việc đầu tư phải kéo dài chính xác từ ngày nhà đầu tư EB-5 bắt đầu nhận được tình trạng thường trú nhân có điều kiện của họ đến 2 năm sau (hay còn là ngày hạn cuối nộp đơn I-829 của nhà đầu tư). Sự làm rõ nghĩa của USCIS về “thời gian duy trì” cho phép việc hoàn tiền đầu tư cho các nhà đầu tư có thể được thực hiện ngay khi thời hạn thường trú nhân có điều kiện 2 năm kết thúc, miễn là các yêu cầu tạo việc làm cũng đã được đáp ứng.
2. Tái sử dụng vốn đầu tư:
Trong trường hợp dự án đã hoàn thành kế hoạch đáp ứng những yêu cầu tạo việc làm của chương trình EB-5 nhưng các nhà đầu tư vẫn cần phải duy trì khoảng thời gian đầu tư (như được giải thích ở mục 1 trên), một dự án hay còn gọi là đơn vị tạo việc làm (viết tắt là JCE) có thể hoàn trả quỹ EB-5 cho Doanh nghiệp Thương mại Mới (viết tắt là NCE) để Doanh nghiệp này có thể sử dụng quỹ EB-5 được hoàn trả vào một dự án có rủi ro khác nằm trong phạm vi kinh doanh của NCE đó. Việc tái sử dụng vốn đầu tư này có thể xảy ra khi những đơn I-526 vẫn đang chờ được giải quyết, hoặc trong lúc các nhà đầu tư đang chờ đợi để được phân bổ thị thực EB-5, và/hoặc tình trạng thường trú nhân có điều kiện của họ có thể chưa bắt đầu hoặc đã kết thúc.
Thật không may, USCIS đã để lại rất nhiều sự mơ hồ về việc tái sử dụng vốn đầu tư trong thực tế. Chúng ta cần theo dõi thêm những phân xử của USCIS đối với các dự án không bao gồm kế hoạch tái sử dụng vốn EB-5 trong những tài liệu chào hàng ban đầu của dự án, hoặc những dự án có kế hoạch tái sử dụng vốn EB-5 liên quan đến các Quỹ Tương Hỗ hoặc các Giao Dịch Chứng Khoán Công Cộng, hoặc những kế hoạch tái sử dụng vốn EB-5 này cần chi tiết đến mức nào (để tránh những thay đổi dáng kể).
3. Ảnh hưởng của việc Chấm dứt Trung Tâm Khu Vực (“RC”) đối với các đơn EB-5:
Nếu việc chấm dứt RC xảy ra trước giai đoạn tình trạng thường trú nhân có điều kiện, thì đó có thể được coi là một sự thay đổi đáng kể trong hồ sơ. Nếu sự chấm dứt này sảy ra sau giai đoạn tình trạng thường trú nhân có điều kiện, nhà đầu tư vẫn có thể nộp đơn I-829.
Đối với đương đơn I-526: Nếu một trung tâm khu vực bị chấm dứt trước khi nhà đầu tư bắt đầu có tình trạng thường trú nhân có điều kiện, đơn I-526 của họ sẽ bị từ chối hoặc thu hồi do sự thay đổi đáng kể từ phía trung tâm khu vực. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các nhà đầu tư đã nhận được sự chấp thuận của đơn I-526 nhưng vẫn đang chờ thị thực EB-5 của họ.
Đối với đương đơn I-829: Nếu một trung tâm khu vực bị chấm dứt sau khi nhà đầu tư bắt đầu có tình trạng thường trú nhân có điều kiện, nhà đầu tư có thể tiếp tục quá trình EB-5 của họ một cách bình thường và nộp đơn I-829 dựa trên các công việc do dự án tạo ra.
Xem thông tin cập nhật mới tại đây.