Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

USCIS Tăng Cường Kiểm Soát Đơn Gia Hạn Thị Thực Không Di Dân

Nhận tin tức mới
USCIS Tăng Cường Kiểm Soát Đơn Gia Hạn Thị Thực Không Di Dân
07/11/2017

Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) hướng dẫn các nhân viên của mình áp dụng mức độ giám sát tương tự cho cả đơn xin thị thực lần đầu cũng như yêu cầu gia hạn đối với một số loại thị thực không di dân.

Hướng dẫn này áp dụng cho hầu hết các loại thị thực không di dân được nộp bằng Mẫu I-129, Đơn Xin cho Người Lao động Không Di cư.
Hướng dẫn cập nhật hướng dẫn các nhân viên áp dụng mức độ giám sát tương tự khi xem xét yêu cầu gia hạn thị thực không di dân, ngay cả khi người yêu cầu, người thụ hưởng và các sự kiện cơ bản không thay đổi từ cùng một bộ đơn đã được chấp thuận trước đó.

Luật sư Nhập cư Thương mại (ABIL) khuyên các nhà tuyển dụng và nhân viên đừng xem việc thụ lý các đơn xin gia hạn không di dân như là một hồ sơ định kỳ thường xuyên và phải bao gồm các tài liệu tương tự như yêu cầu trong bộ đơn ban đầu.

(Cre: USCIS)