Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quỹ Tiết kiệm Giáo dục Canada Có Đăng Ký

Nhận tin tức mới
Quỹ Tiết kiệm Giáo dục Canada Có Đăng Ký
24/06/2016

Giáo dục phổ thông là miễn phí cho công dân / thường trú dân tại Canada. Tuy nhiên với kế hoạch học tập nâng cao tiếp tục sau phổ thông thì  Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký (RESP) / (REEE) chính phủ Canada giúp quý vị để dành tiền cho tương lai của các em sau này.

Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký (RESP) / (REEE) là gì?

Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký [Registered Education Savings Plan (RESP) / Régime enregistré d’épargne-études (REEE)] là một trương mục tiết kiệm về học vấn đã được đăng ký với chính phủ Canada. Quỹ này giúp quý vị, gia đình hay bạn bè quý vị để dành tiền cho việc học của con mình sau khi tốt nghiệp trung học.
Quý vị có thể mở một trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký RESP/REEE tại một cơ sở tài chính như ngân hàng, hay hội tín dụng hay qua trung gian của một tổ chức lập kế hoạch tài chính có giấy phép hay qua một tổ chức lập kế hoạch tập thể. Các tổ chức này được gọi là Tổ chức cung cấp dịch vụ trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký [RESP provider / fournisseur de REEE]”.

Tại sao cần phải để dành tiền cho việc học của con tôi?

Để dành tiền là có lợi! Với Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký RESPREEE quý vị có thể giúp con em biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi ngày để dành một đô-la cũng là điều rất tốt.
Ngoài tiền quý vị gửi vào RESPREEE, quý anh chị còn có thể được nhận:

 • Trái phiếu Học vấn Canada và/ hoặc
 • Trợ cấp tiết kiệm cho học vấn Canada.

Trái phiếu Học vấn Canada là gì?

Trái phiếu Học vấn Canada [Canada Learning Bond (CLB) / Bon d’études canadien (BEC)] là số tiền 500 đô Canada do chính phủ Canada góp để giúp quý vị bắt đầu để dành tiền cho học vấn sau trung học của con em.

Thêm vào đó mỗi năm con em của quý vị lại được 100 CAD cho tới khi các cháu tới 15 tuổi với tổng số tiền tối đa là 2,000 CAD.
Con của quý vị được nhận Trái phiếu Học vấn Canada nếu:

 • Cháu sinh sau ngày 31 tháng 12, 2003; và
 • Nếu quý anh chị nhận Trợ cấp phụ cho Con nhỏ [National Child Benefit Supplement / Supplément de la Prestation nationale pour enfants] trong Trợ cấp Thuế cho con Nhỏ của Canada [Canada Child Tax Benefit / Prestation fiscale canadienne pour enfants)], (còn gọi là “trợ cấp gia đình” [family allowance / allocation familiale]).

Trợ cấp tiết kiệm cho học vấn Canada là gì?

Trợ cấp Tiết kiệm cho Học vấn Canada [Canada Education Savings Grant / Subvention canadienne pour l’épargne-études] là tiền chính phủ Canada gửi thêm vào trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký RESPREEE của con em quý vị. Tiền trợ cấp này có hai phần:

1. Trợ cấp tiết kiệm cơ bản cho học vấn [Basic Canada Education Savings Grant / Subvention canadienne pour l’épargne-études de base]

Dù thu nhập của gia đình quý anh chị là bao nhiêu Trợ cấp tiết kiệm cơ bản cho học vấn cũng vẫn cấp 20% của số 2,500 CAD đầu tiên quý vị gửi vào Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký RESP/REEE của con em quý anh chị mỗi năm.
Nghĩa là cứ mỗi 10 CAD quý vị để dành trong Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký RESPREEE thì chính phủ lại thêm vào 2 CAD.

2. Trợ cấp tiết kiệm phụ trội cho học vấn [Additional Canada Education Savings Grant / Subvention canadienne pour l’épargne-études supplémentaire]

Tùy theo thu nhập của gia đình quý vị, quý vị sẽ được nhận thêm 10% hay 20% của số tiền 500 đô Canada đầu tiên mà quý vị bỏ vào Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký của con em quý vị mỗi năm.

Nghĩa là cứ mỗi 10 CAD quý vị để dành trong Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký thì chính phủ lại thêm vào 1 hay 2 đô Canada.
Quý anh chị cần phải xin cả hai phần trợ cấp này.
Trái phiếu Học vấn Canada và Trợ cấp tiết kiệm cho học vấn Canada chỉ có thể được gửi vào một trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký.

Chọn loại Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký thích hợp như thế nào?

Có ba loại Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký:

 • Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký gia đình [Family RESPs / REEE familial]: quý vị có thể để dành tiền cho một hay nhiều con ruột hay con nuôi. Dùng RESP gia đình, quý vị có thể để dành cho tất cả các con dùng.
 • Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký cá nhân [Individual RESP / REEE individuel]: quý vị có thể để dành tiền cho một em nhỏ, dù có quan hệ họ hàng với quý vị hay không, bằng loại RESP cá nhân.
 • Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký tập thể [Group RESP / REEE collectif]: tiền tiết kiệm của quý vị được gộp vào với tiền để dành của các người khác. Số tiền có sẽ được dùng chung khi phải trả tiền học. Thường thì phải gửi tiền đều đặn vào trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký, nhưng mỗi loại có các quy định riêng.

Điều quan trọng là phải suy nghĩ chín chắn và đọc kỹ hợp đồng trước khi ký chọn loại Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký.
Hỏi tổ chức cung cấp dịch vụ trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký về:

 • Sự lựa chọn đầu tư của quý vị (trương mục tiết kiệm, trái phiếu, chứng chỉ đầu tư có bảo đảm [GIC/CPG], mutual funds hay cổ phần);
 • Điểm lợi và sự rủi ro của mỗi sự lựa chọn, vì các sản phẩm đầu tư có thể có rủi ro khác nhau;
 • Lệ phí điều hành; và
 • Tiền phạt có thể có nếu quý vị không gửi tiền đều đặn hay nếu đóng trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký.

Làm thế nào để mở trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký để nhận tiền trợ cấp của chính phủ Canada?

Giai đoạn 1 – Lấy số bảo hiểm xã hội cho con quý anh chị [Social Insurance Number (SIN) / Numéro d’assurance sociale (NAS)]. Lấy số SIN/NAS không tốn tiền.

Muốn biết thêm chi tiết xin gọi điện thoại cho số 1 800 O-Canada (1-800-622-6232) hay đến một Trung tâm Dịch vụ Canada [Service Canada Centre / Centre service Canada] gần nơi ở.
Giai đoạn 2 – Liên lạc với tổ chức nhận mở trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký mà mình đã lựa chọn và mở một trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký.
Chọn loại trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký và tổ chức cung cấp dịch vụ Trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký hợp với yêu cầu của quý anh chị và hỏi:

 • Họ có cung cấp Trái phiếu Học vấn Canada và Trợ cấp Học vấn Phụ trội Canada không;
 • Họ có các loại trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký nào (gia đình, cá nhân hay tập thể) và các điểm lợi và rủi ro của các loại đó ra sao;
 • Họ cung cấp các sản phẩm đầu tư nào và các lợi và rủi ro của từng loại; và
 • Lệ phí hành chính và tiền phạt là bao nhiêu.

Quý vị hãy vào trang mạng CanLearn.ca (tiếng Anh) hay Cibletudes.ca (tiếng Pháp) để lấy được bản liệt kê các câu hỏi quý vị cần hỏi tổ chức cung cấp Trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký.

Giai đoạn 3 – Mở một trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký và nhờ tổ chức cung cấp Trương mục Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký giúp điền vào đơn xin cấp Trái phiếu Học vấn Canada.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Gọi điện thoại số 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
TTY/ATS: 1-800-926-9105
Hoặc vào trang web CanLearn.ca (tiếng Anh)/ Cibletudes.ca (tiếng Pháp)
Tới một trung tâm Dịch vụ Canada [Service Canada Centre / Centre service Canada] gần nơi quý anh chị ở.

Phục vụ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp
Quý vị có thể yêu cầu gửi tài liệu này bằng cách liên lạc với:

Bộ phận Phổ biến tài liệu
Bộ Phát triển Tài nguyên Nhân lực và Kỹ năng Canada
Publishing Services / Services des publications
Human Resources and Skills Development Canada / Ressources humaines et
Développement des compétences Canada

140 Promenade du Portage, Portage IV, 12th Floor, Gatineau, Québec, K1A 0J9
Fax: 819-953-7260
Website: http://www12.hrsdc.gc.ca (tiếng Anh) hay http://www12.rhdcc.gc.ca (tiếng Pháp).

Theo yêu cầu, bản tài liệu này có thể được cung cấp với các hình thức trình bầy khác như in khổ chữ lớn, chữ Braille, băng ghi âm, CD, đĩa e-text, CD e-text. hay DAISY. Xin điện thoại cho số 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Nếu dùng máy viễn ký (TTY/ATS), xin gọi số 1-800-926-9105.
© Bản quyền của chính phủ Canada, 2010
Ấn bản (tiếng Anh)
Cat. No.: HS28-22/2011
ISBN: 978-1-100-52669-0

PDF (tiếng Anh)
Cat. No.: HS28-22/2011E-PDF
ISBN: 978-1-100-17546-1

PDF (tiếng Pháp)
No de cat.: HS28-22/2011F-PDF
ISBN: 978-1-100-96309-9

(Cre: Canlearn.ca)

Hôm nay và Mai sau Cái gì chúng tôi làm cũng phải tốt nhất

Quỹ Tiết kiệm Giáo dục có đăng ký (RESP) / (REEE): đặt kế hoạch để dành tiền cho học vấn của con quý anh chị.

CANLEARN.CA / CIBLETUDES.CA