Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Lãnh sự quán Mỹ bắt đầu yêu cầu thêm thông tin trong bộ đơn du lịch

Nhận tin tức mới
24/06/2017
Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam yêu cầu người nộp đơn xin thị thực cung cấp thêm những thông tin không được liệt kê trong mẫu đơn DS-260.
Dưới đây là một vài ví dụ:

(1) The applicant’s travel history over the last 10 to 15 years;

Những nơi mà đương đơn đã đi du lịch trong vòng 10 đến 15 năm qua;

(2) The names of any siblings/children/former spouses not recorded in the DS-160/260 or NIV/IVO case notes;

Tên tất cả các anh chị em, con cái, vợ/chồng trước đây mà chưa được liệt kê trong mẫu đơn DS-160/260;

(3) The applicant’s addresses during the last 10 to 15 years; if different from the applicant’s current address;

Địa chỉ của đương đơn trong 10 đến 15 năm qua, nếu khác với địa chỉ hiện tại;

(4) Applicant’s Prior Passport Numbers;

Số hộ chiếu của tất cả các hộ chiếu đã có trước đây;

(5) Applicant’s Prior Occupation(s) and employers (plus a brief description if Applicable) looking back 10 to 15 years.

Tất cả các công việc và nơi làm việc (mô tả ngắn gọn nếu có thể) trong 10 đến 15 năm qua.