Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Khi Nào Tôi Được Bỏ Điều Kiện Thẻ Xanh? Cần Những Điều Kiện Nào?

Nhận tin tức mới
21/04/2014
Câu hỏi: Khi Nào Tôi Được Bỏ Điều Kiện Thẻ Xanh? Cần Những Điều Kiện Nào?
Trả lời: Cục Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ quyết định dựa trên so sánh giữa dự đoán công việc tạo ra từ khoản đầu tư của nhà đầu tư trong đơn I-526 và công việc thực tế tạo ra trong bộ đơn tháo bỏ điều kiện của thẻ xanh (bộ đơn I-829).
Viên chức di trú sẽ kiểm tra vốn đầu tư 500,000 USD đã thực sự đầu tư như kê khai trong bộ đơn I-526 và mang lại việc tạo mới tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian. Nếu thỏa các điều kiện trên, đơn I-829 sẽ được phê duyệt và thẻ xanh được tháo bỏ điều kiện.