Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hướng dẫn kiểm tra các đương đơn theo diện tỉnh bang tại cửa khẩu và các văn phòng cao ủy

Nhận tin tức mới
06/01/2012
Hướng dẫn thi hành 251
Hướng dẫn này cung cấp thông tin thực hiện việc kiểm tra các cá nhân theo chương trình tỉnh bang xin thị thực định cư nhưng thể hiện rằng không còn dự định cư trú tại địa phương mà đương đơn nhận đề cử
Bối cảnh
Khoản 87 (2) (b) của Quy chế Bảo vệ Di Trú và Tị nạn (IRPR) nói rằng người nước ngoài là một thành viên của chương trình tỉnh bang nếu họ có ý định cư trú trên địa bàn tỉnh đã đề cử.
Một người giữ visa thường trú nhân trong chương trình tỉnh bang nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân tại Cửa Khẩu Biên Giới (POE) do đó phải chứng minh được rằng họ vẫn ý định cư trú tại các tỉnh / vùng lãnh thổ mà họ đã được đề cử.

Tổng quan về các hướng dẫn cho Viên Chức Cửa Khẩu Biên Giới (BSO)
Cá nhân chỉ ra rằng họ có ý định tiến hành cư trú tại các tỉnh / vùng lãnh thổ đề cử, và đáp ứng các yêu cầu khác về pháp luật, cần được cấp quyền thường trú nhân.
Cá nhân chỉ ra rằng họ không bao giờ ý định, hoặc không còn có ý định cư trú tại các tỉnh / vùng lãnh thổ đề cử có thể bị từ chối cách thường trú nhân tại Cửa Khẩu Biên Giới (POE) sẽ có 1 báo cáo mã số  A44 (1) bằng văn bản chống lại họ.
Trong trường hợp cá nhân chỉ ra tại các POE rằng họ không còn có ý định cư trú tại tỉnh đề cử / vùng lãnh thổ, báo cáo A44 (1) bằng văn bản có thể báo cáo về tình trạng không thực hiện cam kết với khoản 87 (2) (b) của IRPR theo phần 41 của Đạo luật Bảo vệ Di trú và Tị nạn (IRPA).

Một lời cáo buộc bổ sung về việc trình bày sai, theo khoản 40 (1) (a) của IRPA cho R87 (2) (b), thể được đưa vào báo cáo A44 (1) báo cáo về những cá nhân chỉ ra rằng họ không bao giờ ý định cư trú tại các tỉnh / vùng lãnh thổ đề cử, nếu được hỗ trợ bởi thông tin thu được qua kiểm tra tại các POE.
Viên chức cửa khẩu biên giới có thể chọn để thực hiện các tùy chọn sau đây nếu họ không có căn cứ thỏa mãn rằng đương đơn có ý định của cư trú tại tỉnh/vùng lãnh thổ đề cử:
– cho phép cá nhân tự nguyện rút lại đơn xin thường trú. Nếu đương đơn chọn giải pháp này, BSO sẽ thu hồi Xác nhận thường trú (CPR)  thông báo cho các văn phòng phát hành visa các văn phòng CIC nội địa thích hợp các tỉnh / vùng lãnh thổ đề cử.

nếu người nộp đơn không thực hiện các tùy chọn để tự nguyện rút đơn xin thường trú, BSO thể hoãn việc kiểm tra theo phần 23 của IRPA, cho phép người này vào Canada với mục đích được kiểm tra kỹ hơn.
Theo ủy quyền theo khoản 102 của Đoàn đại biểu CBSA , việc kiểm tra sẽ được chuyển đến các văn phòng CIC nội địa thích hợp trong tỉnh / vùng lãnh thổ đề cử cho quyết định cuối cùng. Các BSO nên thu hồi Xác nhận thường trú (CPR) của đương đơn chuyển tiếp đến các văn phòng CIC nội địa phù hợp cùng với thông tin trường hợp có liên quan (ví dụ, Tuyên bố từ các cá nhân nêu rõ rằng không có ý định trú các tỉnh / vùng lãnh thổ đề cử, Ghi chú về buổi phỏng vấn của viên chức) . Các tài liệu CPR của các thành viên gia đình đi kèm cũng cần được thu giữ chuyển tiếp đến văn phòng CIC nội địa thích hợp.
Theo CIC