Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Xét Duyệt Nhanh Dòng Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang Bắt Đầu Đợt Tuyển Chọn Đầu Tiên Cuối Tháng 1

Nhận tin tức mới
Chương Trình Xét Duyệt Nhanh Dòng Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang Bắt Đầu Đợt Tuyển Chọn Đầu Tiên Cuối Tháng 1
27/01/2015
Vào tháng 1 năm  2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các hồ sơ trú theo một số chương trình nhập cư kinh tế.

Hệ thống xét duyệt nhanh bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt  nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Chúng tôi sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 60 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.

Lần tuyển chọn ứng viên đầu tiên cho một lời mời nộp đơn định cư được lên kế hoạch cho tuần cuối cùng của tháng 1 năm 2015.
(Cre: CIC news)