Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Mở Rộng Cấp Thị Thực Mỹ Qua Bưu Điện Tại Việt Nam

Nhận tin tức mới
17/08/2014
Có phải thị thực không định cư của quý vị đang còn hạn hoặc đã hết hạn trong vòng 24 tháng qua? Có phải quý vị muốn tiết kiệm tiền bạc và thời gian cũng như không muốn đến Tổng Lãnh Sự Quán hay Đại Sứ Quán để phỏng vấn?
Quý vị có thể sử dụng chương trình cấp lại thị thực qua đường bưu điện được mở rộng của chúng tôi.
Những đương đơn có thể đủ tiêu chuẩn cho việc cấp lại thị thực bằng đường bưu điện nếu thị thực được cấp trước đó đã hết hạn nhưng không quá 24 tháng, và hội đủ những điều kiện khác cho việc cấp mới thị thực mà không cần phỏng vấn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào http://www.ustraveldocs.com/vn/vn-niv-visarenew.asp.
Xin lưu ý rằng để xin cấp lại thị thực cho các diện E, H, L, P hay R thì thị thực được cấp trước đó phải hết hạn trong vòng 12 tháng.
(Cre: Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại TP.HCM)