Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng số hồ sơ định cư theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) đến 10.11.11

Nhận tin tức mới
20/01/2012
Tổng số hồ sơ định cư theo chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) nhận được tại Cục Di Trú Canada tính đến ngày 10.11.2011 (kể từ ngày 1.7.2011)
Hạn mức tối đa là 10.000 hồ sơ diện nhân viên trình độ cao liên bang mới, mà không có một đề nghị sắp xếp việc làm, sẽ được xem xét để xử lý mỗi năm.
Trong hạn mức 10.000 hồ sơ, hạn mức tối đa về số hồ sơ cho mỗi ngành nghề là 500 hồ sơ mỗi năm.
Hồ sơ sẽ được xem xét theo thứ tự ngày hồ sơ được nhận. Hồ sơ nhận được vào cùng ngày sẽ được xem xét để xử lý theo trình tự thường nhật của văn phòng.
Hạn mức sẽ bắt đầu tính vào ngày 1 tháng 7 năm 2011 và kết thúc vào ngày 30 Tháng 6 năm 2012, trừ khi có chỉ định khác trong Chỉ thị Bộ trưởng trong tương lai. Năm tiếp theo sẽ được tính từ 1 Tháng Bảy – 30 tháng 6, trừ khi có chỉ định khác trong Chỉ thị Bộ trưởng.
Tổng số hồ sơ nhận được là 3,809 hồ sơ trên hạn mức 10,000 hồ sơ
Số Lượng hồ sơ đã nhận được trên mỗi ngành nghề theo danh sách các ngành nghề được yêu cầu:
0631 Restaurant and Food Service Managers: 381
0811 Primary Production Managers (except Agriculture: 32
1122 Professional Occupations in Business Services to Management: đã hết hạn mức 500
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners: 82
2121 Biologists and Related Scientists: 261
2151 Architects: 145
3111 Specialist Physicians: 204
3112 General Practitioners and Family Physicians: 208
3113 Dentists: 256
3131 Pharmacists: 476
3142 Physiotherapists: 52
3152 Registered Nurses: đã hết hạn mức 500
3215 Medical Radiation Technologists: 18
3222 Dental Hygienists and Dental Therapists: 13
3233 Licensed Practical Nurses: 101
4151 Psychologists: 32
4152 Social Workers: 139
6241 Chefs: 32
6242 Cooks: 68
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades: 41
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades: 87
7241 Electricians (except Industrial and Power System): 46
7242 Industrial Electricians: 44
7251 Plumbers: 8
7265 Welders and Related Machine Operators: 17
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics: 19
7371 Crane Operators: 3
7372 Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying and Construction: 4
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service: 40
* Số lượng thống kê về hồ sơ nhận được đến ngày 10 Tháng 11 năm 2011 là gần đúng.
* Môt khi số lượng đơn ở 1 ngành nghề đã đạt hạn mức, chúng tôi chỉ nhận thêm đơn của ngành nghề đó với đều kiện có thư mời làm việc kèm theo.
Chú ý: Do biến động về số lượng hồ sơ, thống kê chỉ mang tính chất hướng dẫn. Không có gì bảo đảm việc gởi hồ sơ ngay lúc này thì hồ sơ vẫn được xét trong hạn mức.
Theo CIC