Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thông Tin Chi Tiết Về Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSWP)

Nhận tin tức mới
Thông Tin Chi Tiết Về Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSWP)
17/12/2012
Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang (FSWP) lựa chọn người nhập cư dựa trên khả năng họ thành công về kinh tế ở Canada. Sau khi  hội đủ điều kiện yêu cầu, các ứng viên được đánh giá dựa trên tiêu chí lựa chọn, còn được gọi là “hệ thống điểm”.

 

Hiện có thang điểm 100 cho các ứng viên, với các điểm cho khả năng ngôn ngữ chính thức, tuổi tác, bằng cấp giáo dục, kinh nghiệm làm việc, việc làm đã bố trí ở Canada, và khả năng thích ứng. Điểm đậu hiện nay là 67.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các nghiên cứu có liên quan, đánh giá chương trình sâu rộng, tham vấn với các bên liên quan và tham khảo ý kiến ​​công chúng, tham khảo và nghiên cứu về những phương thức tốt nhất trong việc thu hút và tiếp nhận di dân ở các quốc gia tiếp nhận nhập cư khác, các cải tiến cho chương trình FSWP đã được công bố trong tháng 12 năm 2012. Những cải tiến này sẽ có hiệu lực vào ngày 04 tháng 5, 2013.
Chương trình  FSWP tạm dừng nhận đơn mới từ ngày 01 Tháng 7 năm 2012, ngoại trừ những người có một lời mời làm việc đủ điều kiện và những người nộp đơn theo các dòng tiến sĩ. Việc  tạm dừng sẽ được dỡ bỏ và tái lập thu hút dòng ngành nghề đủ điều kiện vào 04 tháng 5 năm 2013.
Tuy Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) sẽ chưa nhận hồ sơ mới cho 24 ngành nghề đủ điều kiện cho đến ngày 04 tháng 5 năm 2013, có một số yêu cầu mới mà các ứng viên có thể bắt đầu chuẩn bị, chẳng hạn như các bài kiểm tra ngôn ngữ và đánh giá chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài. Qui trình hoàn chỉnh, gồm các tiêu chí lựa chọn mới, sẽ đăng tải trên trang web của CIC vào ngày 04 tháng 5 năm 2013.

Tất cả ứng viên đang cân nhắc nộp đơn vào và sau ngày 4 tháng 5, 2013, nên lưu ý rằng nếu hồ sơ của họ không đáp ứng các tiêu chuẩn mới, hồ sơ sẽ không được thụ lý. Một ứng viên tiềm năng phải đảm bảo đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau:

 • Họ có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc liên tục ở một trong số 24 ngành nghề đủ điều kiện;
 • Họ có một đề nghị làm việc đủ điều kiện, hoặc
 • Họ có đủ điều kiện để nộp đơn theo dòng Tiến Sỹ.

Nếu ứng viên tiềm năng  tự tin rằng họ đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu trên, họ cũng phải đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu và lấy được một đánh giá chứng chỉ bằng cấp giáo dục (nếu nộp chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài).

Danh sách ngành nghề đủ điều kiện

Dòng ngành nghề đủ điều kiện sẽ có một hạn mức  tổng thể là 5,000 hồ sơ mới và hạn mức phụ là 300 hồ sơ cho mỗi ngành trong số 24 ngành nghề trong danh sách.

Những ngành nghề đủ điều kiện (cùng với mã ngành nghề tương ứng trong Phân loại ngành nghề quốc gia 2011 xem tại đây):

 • 0211 Quản lý kỹ thuật
 • 1112 Phân tích tài chính và đầu tư
 • 2113 Địa chất học và hải dương học
 • 2131 kỹ sư dân sự
 • 2132 kỹ sư cơ khí
 • 2134 kỹ sư hóa học
 • 2143 kỹ sư khai thác mỏ
 • 2144 kỹ sư địa chất
 • 2145 kỹ sư dầu khí
 • 2146 kỹ sư hàng không vũ trụ
 • 2147 kỹ sư máy tính (ngoại trừ các kỹ sư / thiết kế phần mềm)
 • 2154 điều tra viên đất đai
 • 2174 lập trình viên máy tính và tương tác phát triển phương tiện truyền thông
 • 2243 kỹ thuật công cụ công nghiệp và cơ khí
 • 2263 Thanh tra trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và môi trường và sức khỏe và an toàn lao động
 • 3141 Thính học và trị liệu bệnh lý về ngôn ngữ nói
 • 3142 vật lý trị liệu
 • 3143 trị liệu chuyên ngành
 • 3211 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế
 • 3212 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế và trợ lý nghiên cứu bệnh
 • 3214 trị liệu hô hấp, hô hấp lâm sàng và kỹ thuật tim phổi
 • 3215 kỹ thuật viên bức xạ y tế
 • 3216 siêu âm y tế
 • 3217 kỹ thuật Tim mạch và kỹ thuật chẩn đoán điện sinh

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu
Tất cả các ứng viên tiềm năng cho chương trình FSWP đầu tiên phải xác định xem họ đáp ứng yêu cầu tối thiểu mới về ngôn ngữ: theo chuẩn Ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) cấp độ 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens  (NCLC) cấp độ 7 trong tất cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết).

Để chứng minh khả năng ngôn ngữ, ứng viên tiềm năng phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba từ một tổ chức được Bộ chấp thuận và gửi kết quả kiểm tra cùng với hồ sơ đến CIC.

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận bởi CIC có giá trị hai năm kể từ ngày họ được phát hành bởi các tổ chức được chỉ định.

Các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được CIC chỉ định bao gồm:

Các bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba được chấm điểm khác nhau bởi mỗi tổ chức. Dưới đây là những điểm trên mỗi bài kiểm tra tương ứng với chuẩn ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 7 hoặc cao hơn:

Tiếng Anh
Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP)
Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 4L trong bài thi CELPIP tổng quát trong mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu.

Điểm 4L trong bài thi CELPIP tổng quát tương ứng với CLB 7.  Điểm 4H tương ứng với CLB 8, và điểm trong 5 hoặc cao hơn tương ứng với CLB 9 hoặc cao hơn.

Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế International English Language Testing System (IELTS)
Người nộp đơn FSWP phải đạt điểm tối thiểu là 6,0 cho bài kiểm tra IELTS tổng quát  với mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu CLB 7.

Tiếng Pháp
Test d’évaluation de français  (TEF)
Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 206 điểm cho kỹ năng  đọc, 248 trong kỹ năng nghe, và 309 trong cả 2 kỹ năng nói và viết cho bài kiểm tra TEF để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ngôn ngữ NCLC 7.

Đánh giá Chứng chỉ bằng cấp giáo dục (ECA)
Một thay đổi quan trọng có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2013 là sự ra đời của yêu cầu đánh giá chứng chỉ bằng cấp giáo dục (ECA). Ứng viên tiềm năng có thể bắt đầu quá trình thẫm định bằng cấp trước ngày 4 tháng 5 nếu họ dự định nộp chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài trong với hồ sơ di trú.

Tuy nhiên, các ứng viên nên nhớ các yêu cầu đủ điều kiện chương trình khác được liệt kê ở trên, tức là cho dù họ có cung cấp đủ một lời mời làm việc đủ điều kiện hoặc đang nộp đơn theo các dòng tiến sĩ hoặc hội đủ điều kiện trong dòng nghề nghiệp đủ điều kiện, cũng như họ cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu về ngôn ngữ qua kết quả kiểm tra  từ bên thứ ba. Ứng viên có trình độ học vấn của Canada không cần phải thẩm định bằng cấp, trừ khi họ nộp thêm các chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài để hỗ trợ thêm cho hồ sơ di trú của họ.

Quá trình thẩm định bằng cấp ECA sẽ giúp xác định xem chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài là xác thực và tương đương với chứng chỉ bằng cấp hoàn thành ở Canada. Đối với các ứng viên tiềm năng, thẫm định bằng cấp ECA có thể mang lại một sự hiểu biết thực tế về việc bằng cấp giáo dục nước ngoài của họ có thể được công nhận như thế nào ở Canada.

Tính đến ngày 17 Tháng 4,  2013, bốn tổ chức đã được chỉ định của Bộ trưởng để thực hiện việc cung cấp báo cáo thẫm định bằng cấp giáo dục  (ECA) cho mục đích di cư đến Canada theo chương trình FSWP. Các tổ chức khác có thể được CIC chỉ định  trong tương lai. Các tổ chức được chỉ định là:

Hội đồng y tế của Canada đã được chỉ định chỉ dành cho những ứng viên đương đơn chính có ý định nộp đơn theo chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa ( Mã Phân loại Nghề Nghiệp quốc gia [NOC]  2011 số 3111) hoặc bác sĩ tổng quát / bác sĩ gia đình ( Mã NOC 2011 NOC số 3112) như là nghề nghiệp chính của họ trong hồ sơ FSWP. Mã ngành NOC 3111 hay 3112 không nằm trong danh sách nghề nghiệp hội đủ điều kiện có hiệu lực vào 04 tháng 5, cho nên  sẽ chỉ áp dụng cho hồ sơ dòng Tiến Sĩ và dòng có một lời đề nghị công việc đủ điều kiện dựa trên những mã số NOC ngành nghề của họ.

Ứng viên nên liên hệ với các tổ chức được chỉ định trực tiếp để biết thêm thông tin về yêu cầu về chứng từ tài liệu của họ, thời gian thụ lý và chi phí .

CIC sẽ chỉ chấp nhận các báo cáo ECA ban hành kể từ ngày tổ chức được chỉ định bởi CIC cho việc cung cấp báo cáo ECA cho mục đích di trú (tức là 17 tháng 4 năm 2013). Một báo cáo thẩm định bằng cấp ECA cho mục đích di trú sẽ có hiệu trong vòng 5 năm kể từ ngày nó được phát hành bởi các tổ chức được chỉ định.

(Cre: CIC news)