Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Yêu Cầu Tiếng Anh Cho Diện Doanh Nhân Chương Trình Tỉnh Bang Đảo Hoàng Tử (PEI) Canada

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Yêu Cầu Tiếng Anh Cho Diện Doanh Nhân Chương Trình Tỉnh Bang Đảo Hoàng Tử (PEI) Canada
01/01/2013
Kể từ 1 tháng 1 năm 2013, chương trình định cư doanh nhân tỉnh bang đảo Hoàng Tử (PEI) thay đổi yêu cầu tiếng Anh của chương trình.
Cụ thể thay đổi như sau:
Yêu cầu mức tiếng Anh tối thiểu cho diện doanh nhân chương trình định cư tỉnh bang PEI là 4.0 (điểm trung bình).
Thay đổi này theo yêu cầu mới này áp dụng cho tất cả hồ sơ nộp đến tỉnh bang PEI sau ngày 1 tháng 1 năm  2013.
(Cre: PEI)