Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker Program) Thay Đổi Quy Chuẩn Thư Mời Làm Việc

Nhận tin tức mới
Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker Program) Thay Đổi Quy Chuẩn Thư Mời Làm Việc
19/12/2012

Vào ngày 19/12/2012, chính phủ Canada ban hành nghị định thay đổi quy trình thụ lý thư mời làm việc diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang được duyệt bởi Bộ Lao Động (Quản lý nguồn lực và phát triển kỹ năng tay nghề).

Hiện tại, các đơn vị tuyển dụng thông qua Bộ Lao Động cấp đánh giá thư mời làm việc (AEO) dành cho lao động nước ngoài làm việc chính thức toàn thời gian, đồng thời đánh giá thư mời làm việc này cũng hỗ trợ hồ sơ định cư của người lao động theo chương trình nhập cư diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang.

Bắt đầu từ ngày 4/5/2013, một thư mời làm việc nộp vào hồ sơ diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang phải theo Quy chuẩn đánh giá nhu cầu lao động (LMO) của Bộ Lao Động, thay vì đánh giá thư mời làm việc (AEO) như tiến trình trước đây.

Các đơn vị tuyển dụng phải được ủy quyền từ Bộ Lao Động khi muốn tuyển dụng lao động ngước ngoài tạm thời, và áp dụng Quy chuẩn đánh giá nhu cầu lao động (LMO) của Bộ trên nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.  Quy chuẩn này của Bộ cũng xem xét lao động bản xứ có khả năng thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng của đơn vị hay không.

Các đơn vị tuyển dụng chỉ cần nộp một bộ hồ sơ cho Quy chuẩn đánh giá nhu cầu lao động (LMO), cho cả với giấy phép lao động tạm thời (Temporary work permit) hay với thị thực thường trú nhân (Permanent resident visa).

Hồ sơ định cư diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang nộp sau 4/5/2013 có đánh giá thư mời làm việc (AEO) được cấp bởi Bộ lao Động theo quy trình trước đây sẽ không được Liên Bang (CIC) chấp thuận.

(Cre: CIC news)