Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tăng Phí Hồ Sơ Chương Trình Đầu Tư Nhập Cư Quebec Từ 01 Tháng 01 Năm 2018

Nhận tin tức mới
Tăng Phí Hồ Sơ Chương Trình Đầu Tư Nhập Cư Quebec Từ 01 Tháng 01 Năm 2018
27/12/2017

Bộ Di trú của Quebec , Ministere de I’Immigration, de la Diversite et de I’Ininating (MIDI) tăng phí hồ sơ chương trình Đầu tư Nhập Cư Quebec từ  01 Tháng 01 năm 2018.

Những mức phí quy định bởi chính quyền Quebec cho việc tiến hành nộp đơn nhập cư được đưa ra như sau:

Đến 31 tháng Mười Hai 2017 Vào 01 tháng Một 2018 1
Đương đơn chính 15,111 đô Canada 15,235 đô Canada
Chồng hoặc vợ 0 đô Canada 0 đô Canada
Mỗi trẻ em phụ thuộc 0 đô Canada 0 đô Canada

Mức tăng này ảnh hưởng đến các khoản phí phải trả theo Đạo luật Tôn trọng Nhập cư của Québec, Quy định liên quan đến các chuyên gia tư vấn nhập cư và Quy định liên quan đến việc tuyển chọn người nước ngoài cũng như lệ phí cho một Đánh giá so sánh cho các nghiên cứu được thực hiện ở bên ngoài Québec).

Điều chỉnh 0,82% tương ứng với sự gia tăng chỉ số giá tiêu dùng của Québec trong khoảng thời gian kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2017. Việc điều chỉnh phí này thỏa yêu cầu của Mục 83.3 của Đạo luật Quản lý Tài chính của Chính phủ Québec.

Cre: Quebec Immigration