Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI NHẬP CƯ GIÚP CANADA TRONG CHẶN ĐƯỜNG HỒI PHỤC KINH TẾ

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Mặc cho cuộc suy thoai kinh tế toan cầu, nền kinh tế Canada được xem la kha vững vang. Trong suốt thang 9, đa co rất nhiều dấu hiệu cho thấy khong những tinh hinh kinh tế của Canada đang được cải thiện, ma Canada con it bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoai kinh tế toan cầu hơn hầu hết cac quốc gia khac tren thế giới. Canada vẫn la một nơi ly tưởng cho việc kinh doanh, nhờ vao sự ổn định của hệ thống ngan hang va việc dễ dang để bắt đầu kinh doanh ở đất nước nay, dan nhập cư la yếu tố then chốt trong sự thanh cong của Canada khi đưa đất nước thoat ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.
Cuối thang vừa qua, Ngan Hang Canada tuyen bố rằng: cuộc khủng hoảng kinh tế ở Canada đa thật sự chấm dứt. Cục thống ke Canada bao cao rằng GDP tăng trong thang 6, lần tăng đầu tien trong vong 11 thang qua.
Mới đay cục thống ke Canada thong bao rằng: trong thang 8, cac doanh nghiệp tư nhan đa tạo ra 27,000 cong việc, sự biến đổi bất ngờ trong thị trường lao động. Cac ngan hang lớn của Canada sẽ bao cao lợi nhuận của minh vao quy 3 năm 2009, một dấu hiệu nữa cho thấy kinh tế đang hồi phục. Them vao đo, (CMHC) tập đoan cho vay mua nha, thuộc cơ quan quản ly nha ở lien bang cho hay: thị trường nha đất soi động trở lại trong mấy thang vừa qua của năm 2009.
Cac nha phan tich noi rằng: tất cả những dấu hiệu khả quan vừa neu tren cho thấy: khong những Canada đang hồi phục từ cuộc suy thoai kinh tế, ma nền kinh tế của đất nước nay con được coi la đang tren đa phat triển. Ong Douglas Porter, pho phong kinh tế của Thị Trường Vốn BMO, nha cung cấp dịch vụ tai chinh hang đầu, phat biểu rằng “GDP gia tăng trong thang 6, sự hồi phục nhanh chong trong thị trường nha lam dậy len niềm tin ở người tieu dung, cung với nền kinh tế đang ổn định của Hoa Kỳ thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng ở Canada sẽ phải chấm dứt.”
Những người mới đến Canada đa leo lai thị trường nha. Trong suốt 8 năm qua, người nhập cư vao Canada đa ganh phần trong hơn phan nữa lượng nha ban ra ở khu vực Greater Toronto. Một bao cao được Scotiabank, viện nghien cứu tai chinh chủ chốt của Canada, đưa ra vao thang 7 noi rằng: Người mới đến đang tạo ra một sự chuyển biến nhanh chong hơn từ việc thue nha tới sở hữu nha so với người Canada đa lam trước đay.
Adrienne Warren, tac giả của bao cao nay cho hay: “Căn cứ vao tỉ lệ dan số lao hoa va tỉ lệ sinh con thấp ở Canada, mo hinh hộ gia đinh bền vững va nhu cầu nha ở phần lớn được quyết định bởi qua trinh nhập cư”.
Hơn nữa, kỹ năng va kinh nghiệm của người nhập cư đang ngay cang gia tăng gia trị cho nền kinh tế Canada.
Ong Gordon Nixon va ong Dominic D’Alessandro thuộc Hội Đồng Việc Lam Người Nhập Cư ở Khu Vực Toronto cũng noi rằng “Người nhập cư mang lại cac kỹ năng, bao gồm khả năng ngon ngữ, khả năng văn hoa, kiến thức va những mạng lưới giup chung ta nắm bắt va hội nhập với cac nền kinh tế khổng lồ như Trung Quốc va Ấn Độ cũng như thị trường nội địa ? Đặc biệt vao thời điểm nền kinh tế Mỹ chưa hồi phục hoan toan, chung ta, hơn bao giờ hết, cần nghien cứu để mở rộng cac mối quan hệ về văn hoa va thương mại.”
Kết quả la, nhiều nha sử dụng lao động của Canada đang từng bước đảm bảo người nhập cư hội nhập thanh cong vao thị trường lao động Canada, như la đưa ra cac chương trinh cố vấn, cac dịch vụ hướng dẫn về ngon ngữ, hang loạt cac cơ hội cũng như hanh động khac.