Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Lượng Hồ Sơ Tỉnh Bang Quebec Đã Nhận Tính Đến Ngày 24 Tháng 4 Năm 2012

Nhận tin tức mới
03/05/2012

Kornova xin thống kê số lượng hồ sơ tỉnh bang Quebec đã nhận tính đến ngày 24 tháng 04 năm 2012.

Các loại hồ sơ nhập cư                 Hạn mức hồ sơ               Tổng số hồ sơ nhận được
từ21.03.2012                               đến ngày 24.04.2012
đến ngày 31.03.2013
=================================================================================
Chương trình doanh nhân

Các nhà đầu tư                                 2,700                                                    2,700
Doanh nhân hay                                215                                                      87
lao động tự làm chủ
Nhân viên lành nghề
nhóm 2                                                14,300                                           sẽ được cập nhật

(Theo Quebec Immigration)
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/applications-re…

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com