Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Lượng Hồ Sơ Tỉnh Bang Quebec Đã Nhận Tính Đến Ngày 02 Tháng 04 Năm 2012

Nhận tin tức mới
07/04/2012

Kornova xin tổng hợp số lượng hồ sơ tỉnh bang Quebec đã nhận tính đến ngày 02.04.2012

Các loại hồ sơ nhập cư                 Hạn mức hồ sơ                        Tổng số hồ sơ nhận được
từ 21.03.2012                                đến ngày 2.04.2012
đến ngày 31.03.2013
=================================================================================
Chương trình doanh nhân

Các nhà đầu tư                                 2,700                                                    564
Doanh nhân hay                                215                                                      30
laođộng tự làm chủ
Nhân viên lành nghề
nhóm 2                                              14,300                                              sẽ được cập nhật

(Theo Quebec Immigration)
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/applications-re…

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com