Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Lượng Hồ Sơ Tỉnh Bang Quebec Đã Nhận Đến Ngày 18 Tháng 5 Năm 2012

Nhận tin tức mới
29/05/2012

Kornova xin tổng hợp số lượng hồ sơ tỉnh bang Quebec đã nhận đến ngày 18 tháng 05 năm 2012

Các loại hồ sơ nhập cư                 Hạn mức hồ sơ                        Tổng số hồ sơ nhận được
t21.03.2012                           đến ngày 18.05.2012
đến ngày 31.03.2013
=================================================================================
Chương trình doanh nhân

Các nhà đầu tư                                 2,700                                                    2,700
Doanh nhân hay                                 215                                                      134
lao động tự làm chủ
Nhân viên lành nghề
nhóm 2                                              14,300                                                   676

(Theo Quebec Immigration)
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/applications-re…
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com