Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Lượng Hồ Sơ Tỉnh Bang Quebec Đã Nhận Tính Đến Ngày 11 Tháng 4 Năm 2012

Nhận tin tức mới
13/04/2012
Kornova xin thống kê số lượng hồ sơ tỉnh bang Quebec đã nhận tính đến ngày 11.04.2012

Các loại hồ sơ nhập cư                 Hạn mức hồ sơ                        Tổng số hồ sơ nhận được
từ 21.03.2012                              đến ngày 11.04.2012
đến ngày 31.03.2013
=================================================================================
Chương trình doanh nhân

Các nhà đầu tư                                 2,700                                                    2,700
Doanh nhân hay                                 215                                                      46
lao động tự làm chủ
Nhân viên lành nghề
nhóm 2                                             14,300                                             sẽ được cập nhật

(Theo Quebec Immigration)
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/applications-re…
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com