Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Lượng Hồ Sơ Diện SW Đã Nhận Theo Hạn Ngạch -Năm Cuối Cho Cơ Hội Nộp Đơn Di Trú Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSW)

Nhận tin tức mới
Số Lượng Hồ Sơ Diện SW Đã Nhận Theo Hạn Ngạch -Năm Cuối Cho Cơ Hội Nộp Đơn Di Trú Diện Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSW)
28/07/2014
Chính phủ chính thức công bố số hồ sơ đã nhận theo hạn mức.
Số lượng hạn mức đang lấp đầy từng ngày. Tổng số hồ sơ đã nhận so với hạn mức là: 528 trong tổng số hạn mức 25,000 hồ sơ.

Danh sách mã ngành thu hút Số lượng đơn hoàn chỉnh theo hạn mức phụ 1,000 hồ sơ/ mỗi mã ngành
0013  Senior managers – financial, communications and other business services 3
0015  Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c.
0111  Financial managers 19
0112  Human resources managers 3
0113  Purchasing managers 3
0121  Insurance, real estate and financial brokerage managers 1
0311  Managers in health care 1
0711  Construction managers 2
0712  Home building and renovation managers
0811  Managers in natural resources production and fishing
0911  Manufacturing managers 1
1111  Financial auditors and accountants 18
1112  Financial and investment analysts 124
1113  Securities agents, investment dealers and brokers
1114  Other financial officers 4
1123  Professional occupations in advertising, marketing and public relations 4
1212  Supervisors, finance and insurance office workers 1
1224  Property administrators
2113  Geoscientists and oceanographers 2
2131  Civil engineers 21
2132  Mechanical engineers 35
2133  Electrical and electronics engineers 11
2145  Petroleum engineers
2171  Information systems analysts and consultants 29
2172  Database analysts and data administrators 4
2173  Software engineers and designers 55
2174  Computer programmers and interactive media developers 131
2232  Mechanical engineering technologists and technicians
2234  Construction estimators 1
2241  Electrical and electronics engineering technologists and technicians 2
2243  Industrial instrument technicians and mechanics 2
2263  Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety 2
2281  Computer network technicians 23
3011  Nursing co-ordinators and supervisors
3012  Registered nurses and registered psychiatric nurses 7
3111  Specialist physicians
3112  General practitioners and family physicians
3132  Dietitians and nutritionists
3141  Audiologists and speech-language pathologists 1
3142  Physiotherapists 12
3143  Occupational Therapists 1
3214  Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
3215  Medical Radiation Technologists
3216  Medical Sonographers
3233  Licensed practical nurses
3234  Paramedical occupations
4011  University professors and lecturers 4
4151  Psychologists 1
4214  Early childhood educators and assistants
5125  Translators, terminologists and interpreters

Số lượng đơn đã nhận đến ngày 14 tháng 7, 2014. Số lượng đơn nhận đến ngày 14 tháng 7, 2014 theo thông báo mang tính tương đối. Một khi hết hạn mức, CIC chỉ tiếp tục nhận đơn theo mã ngành với lời mời làm việc.
Hạn mức trong năm tính từ 1 tháng 5, 2014 đến cuối ngày 1 tháng 1, 2015, trừ khi có qui định khác của Bộ Trưởng.
Lưu ý: Do số lượng lớn các hồ sơ mà chúng tôi nhận được hằng ngày, chúng tôi không thể kiểm tra trong cùng một ngày tất cả số hồ sơ đến văn phòng. Những số liệu trên trang web này được cập nhật ít nhất mỗi tuần một lần, nhưng chỉ có tính chất hướng dẫn. Không có gì đảm bảo rằng một hồ sơ gửi bây giờ sẽ nằm trong hạn mức vào lúc hồ sơ đến Văn phòng Trung Tâm Thụ Lý.

(Cre: CIC)