Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Qui định mang hàng hóa vào Canada

Nhận tin tức mới
17/06/2017
Wesite tham khảo
http://www.beaware.gc.ca/english/toce.shtml

Các số điện thoại cần thiết  :

Tất cả thắc mắc  về mọi vấn đề liên quan đến nhập khẩu hàng hóa , hoa quả cây trái và thú vật vào Canada , các bạn cần nên  tham khảo với :

* Cơ quan Canada Border Service Agency ( CBSA )   : www.cbsa-asfc.gc.ca/

    Tại    Canada :   Tél  1 800 959- 2036

     Tại các nước khác :  ( 204) 983-3700  hoặc  (506 )  636-5067

                                   Tel : 1 800 442 2342

* CITES ,phone The Canadian Wildlife Service  1-800-668-6767

www.cws-scf.ec.gc.ca/cites

Tài liệu tham khảo  :

  • Agence Canadienne d’ Inspection des Aliments (ACIA) , Que puis je rapporter  au Canada .  

www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/publications/canada/canadaf.shtml