Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Của Luật Quốc Tịch Canada Sẽ Có Hiệu Lực 11/10/2017

Nhận tin tức mới
Những Thay Đổi Của Luật Quốc Tịch Canada Sẽ Có Hiệu Lực 11/10/2017
07/10/2017

Theo Cục Di Trú Canada (CIC), những thay đổi của Luật Quốc Tịch Canada sẽ có hiệu lực vào tuần sau, 11/10/2017. Quy trình xét duyệt quốc tịch Canada sẽ nhanh và đơn giản hơn được áp dụng cho các Thường Trú Nhân Canada.

Một trong những thay đổi quan trọng đó là số ngày cư ngụ thật sự theo yêu cầu mà Thường trú nhân phải ở Canada khi thi quốc tịch và cách tính số ngày thỏa điều kiện ở Canada như thế nào.

Trước đây, người nộp đơn thi quốc tịch yêu cầu phải ở Canada ít nhất 1,460 ngày (4 năm) trong vòng 6 năm trong tình trạng là thường trú nhân.

Theo luật mới, người thi quốc tịch chỉ yêu cầu ở Canada 1,095 ngày (3 năm) trong 5 năm. Bên cạnh đó, các cá nhân đã có thời gian ở Canada làm việc hoặc học hành hoặc như người cần được bảo vệ (Protected – Person) trước khi thành thường trú nhân có thể tính tối đa tới 365 ngày như là thường trú trên tổng thời gian cư trú tạm này. Trong những trường hợp như vậy, mỗi ngày cư ngụ thật sự trong tình trạng tạm trú sẽ tính là nửa ngày (nói một cách khác, cứ mỗi 2 ngày ở Canada trong tình trạng là tạm trú thì được tính là 1 ngày vào tổng số ngày thỏa điều kiện thi quốc tịch, tối đa là 365 ngày).

Với những thay đổi này, trong một số trường hợp, các công dân tương lai của Canada đã làm việc hay học tập tại Canada trước khi thành Thường trú nhân chỉ cần thêm 2 năm để thỏa điều kiện về thời gian cư trú thật sự khi nộp đơn thi quốc tịch thay vì cần 4 năm như trước đây.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 11/10/2017, Chính phủ sẽ không còn yêu cầu người thi quốc tịch cần hiện diện tại Canada đủ 183 ngày cho 4 năm trong vòng 6 năm trước khi nộp đơn.
  
NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG TRONG LUẬT QUỐC TỊCH CANADA
Có hiệu lực vào ngày 11/10/2017.

LUẬT QUỐC TỊCH TRƯỚC ĐÂY LUẬT QUỐC TỊCH MỚI
Người nộp đơn phải cư ngụ thật sự tại Canada 4 năm trong vòng 6 năm trước khi nộp thi quốc tịch. Người nộp đơn phải cư ngụ thật sự ở Canada 3 năm trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn thi quốc tịch.
Người nộp đơn phải nộp tờ khai thuế thu nhập Canada nếu được yêu cầu bởi Luật Thuế Thu nhập, cho 4 năm trong vòng 6 năm, cho khoảng thời gian cư ngụ thật sự theo yêu cầu. Người nộp đơn phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân Canada nếu được yêu cầu bởi Luật Thuế Thu nhập cho 3 năm trong vòng 5 năm cư ngụ thật sự theo yêu cầu.
Người nộp đơn phải cư ngụ thật sự tại Canada ít nhất 183 ngày cho 4 năm trong 6 năm trước khi nộp đơn. Điều luật này được hủy bỏ. Người nộp đơn không còn phải đáp ứng yêu cầu này.
Thời gian đã ở Canada trước khi trở thành Thường Trú Nhân không được tính cộng vào là thời gian cư ngụ thật sự theo yêu cầu cho thi quốc tịch. Người nộp đơn có thể tính mỗi ngày cư ngụ tại Canada như người tạm trú hoặc người được bảo vệ (Protected-Person) trước khi trở thành Thường Trú Nhân là nửa ngày cộng vào thời gian cư ngụ thực tế theo yêu cầu để thi quốc tịch, tối đa lên đến 365 ngày.
Người nộp đơn từ 14 đế 64 tuổi phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ cũng như các kiến thức về quốc tịch Canada. Người nộp đơn từ 18 đến 54 tuổi phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ cũng như các kiến thức về quốc tịch Canada.

(Cre: Cục Di Trú Canada – CIC)