Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Ngành Đầu Tiên Dòng Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSW) Hết Hạn Mức

Nhận tin tức mới
Ngành Đầu Tiên Dòng Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSW) Hết Hạn Mức
04/11/2014

Ngành đầu tiên dòng chương trình Nhân viên trình độ cao liên bang (FSW) hết hạn mức riêng của ngành (1,000 hồ sơ).

Mặc dù vậy vẫn còn hạn mức (quota) của 49 ngành nghề khác cho dòng chương trình này.

Số lượng hạn mức đang lấp đầy từng ngày. Chính phủ chính thức công bố số hồ sơ đã nhận theo hạn mức.
Tổng số hồ sơ đã nhận so với hạn mức là: 5,223 trong tổng số hạn mức 25,000 hồ sơ.
Danh sách mã ngành thu hút Số lượng đơn hoàn chỉnh theo hạn mức phụ 1,000 hồ sơ/ mỗi mã ngành
0013  Senior managers – financial, communications and other business services 45
0015  Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. 15
0111  Financial managers 148
0112  Human resources managers 44
0113  Purchasing managers 64
0121  Insurance, real estate and financial brokerage managers 23
0311  Managers in health care 21
0711  Construction managers 24
0712  Home building and renovation managers 4
0811  Managers in natural resources production and fishing 2
0911  Manufacturing managers 72
1111  Financial auditors and accountants 169
1112  Financial and investment analysts 741
1113  Securities agents, investment dealers and brokers
1114  Other financial officers 63
1123  Professional occupations in advertising, marketing and public relations 105
1212  Supervisors, finance and insurance office workers 52
1224  Property administrators 5
2113  Geoscientists and oceanographers 15
2131  Civil engineers 235
2132  Mechanical engineers 376
2133  Electrical and electronics engineers 216
2145  Petroleum engineers 18
2171  Information systems analysts and consultants 348
2172  Database analysts and data administrators 73
2173  Software engineers and designers 425
2174  Computer programmers and interactive media developers  1,000
2232  Mechanical engineering technologists and technicians 10
2234  Construction estimators 5
2241  Electrical and electronics engineering technologists and technicians 27
2243  Industrial instrument technicians and mechanics 14
2263  Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety 67
2281  Computer network technicians 242
3011  Nursing co-ordinators and supervisors 6
3012  Registered nurses and registered psychiatric nurses 189
3111  Specialist physicians 9
3112  General practitioners and family physicians 11
3132  Dietitians and nutritionists 1
3141  Audiologists and speech-language pathologists 5
3142  Physiotherapists 193
3143  Occupational Therapists 2
3214  Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists 2
3215  Medical Radiation Technologists 4
3216  Medical Sonographers 8
3233  Licensed practical nurses 12
3234  Paramedical occupations 2
4011  University professors and lecturers 86
4151  Psychologists 3
4214  Early childhood educators and assistants 8
5125  Translators, terminologists and interpreters 14

Số lượng đơn đã nhận từ ngày 1 tháng 5, 2014. Số lượng đơn nhận từ ngày 1 tháng 5, 2014 theo thông báo mang tính tương đối. Một khi hết hạn mức, CIC chỉ tiếp tục nhận đơn theo mã ngành với lời mời làm việc.

Hạn mức trong năm tính từ 1 tháng 5 năm 2014 đến cuối ngày 1 tháng 1, 2015, trừ khi có qui định khác của Bộ Trưởng.

Lưu ý: Do số lượng lớn các hồ sơ mà chúng tôi nhận được hằng ngày, chúng tôi không thể kiểm tra trong cùng một ngày tất cả số hồ sơ đến văn phòng.

Những số liệu trên trang web này được cập nhật ít nhất mỗi tuần một lần, nhưng chỉ có tính chất hướng dẫn. Không có gì đảm bảo rằng một hồ sơ gửi bây giờ sẽ nằm trong hạn mức vào lúc hồ sơ đến Văn phòng Trung Tâm Thụ Lý.

(Cre: CIC)