Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

New Brunswick trong quá trình kiềm hãm tình trạng suy thoái kinh tế

Nhận tin tức mới
06/01/2012
Suốt năm qua, lần đầu tien Thế giới chứng kiến tinh trạng kinh tế suy thoai ảnh hưởng đến từng quốc gia. Một vai quốc gia đa cố gắng để it bị tac động bởi cuộc suy thoai nay, trong số đo co Canada, nơi ma tinh hinh kinh tế khong bị ảnh hưởng mạnh. Một trong những ly do khiến Canada giữ vững được đến giai đoạn nay la bởi vi một số tỉnh bang của Canada co thể kiềm chế tinh trạng suy sụp kinh tế va hạn chế tac động của no va giup cho cac bang con lại của Canada. Một trong cac tỉnh bang đo la New Brunswick. Co thể noi la mọi nơi đều bị ảnh hưởng, tuy nhien kinh tế co vẻ đang khả quan lại ở nơi đay.
Mọi người hầu như đều tự hỏi điều gi khiến cho kinh tế tỉnh bang nay mạnh như thế va co thể chống chọi lại cơn bao kinh tế đang lan dần tren khắp Thế giới. Thật ra co một vai yếu tố giup cho tỉnh bang nay như: hệ thống ngan hang Canada đang la một trong cac hệ thống tốt nhất Thế giới, chinh quyền tập trung vao đầu tư vốn va giảm thuế thu nhập để kich cầu kinh tế, la một tỉnh bang được xem la một trong những nơi tốt nhất để sống va đầu tư kinh doanh tại Canada, va cũng la một nơi chuyen cung cấp cac sản phẩm cong nghiệp va dịch vụ cho cac tỉnh bang con lại.
Trong một thập kỷ qua, New Brunswick từ một tỉnh bang với nền kinh tế chủ yếu dựa tren nguồn tai nguyen tự nhien đa chuyển thanh một tỉnh bang dẫn đầu trong cac lĩnh vực: kiến thức giao dục, kỹ thuật va sản xuất. Chinh quyền tỉnh bang New Brunswick cam kết tạo thanh một khối lien kết đủ khả năng cung cấp cac sản phẩm cong nghiệp, dịch vụ va kiến thức cho Thế giới.
New Brunswick co 2 trong 3 thanh phố chinh được bầu la một trong những nơi tốt nhất để kinh doanh tại Canada cũng như la 2 trong số cac thanh phố thong minh nhất Thế giới. New Brunswick co tỉ lệ tốt nghiệp trung học cao nhất va la một trong những nơi co lực lượng lao động co trinh độ cao nhất tại Canada. Cac tỉnh bang điển hinh như Fredericton, thủ phủ của New Brunswick co số lượng kỹ sư cao thứ 2 tren khu vực Bắc Mỹ.
Chinh quyền cam kết đầu tư 1.2 tỉ đo trong khi nỗ lực giảm thuế thu nhập ca nhan va doanh nghiệp xuống 100 triệu đo vao giai đoạn 2009-2010. Trong số nguồn đầu tư vốn được kể tren la cac bước kế hoạch cho nghien cứu năng lượng hạt nhan va điều nay sẽ cung cấp them 400-500 cong việc với mức lương cao va cac dự an lien tục trong việc nghien cứu năng lượng tự nhien gio va nước. Với việc tạo ra hang trăm cong việc mới cho tỉnh bang, chinh quyền nhận thấy rắng họ cần phải tăng dan số va quả quyết thực hiện cam kết của họ cho cong cụ phat triển dan số len 6,000 người vao cuối năm 2009.
Chinh quyền khong phải la nơi duy nhất nhận thấy New Brunswick la một moi trường kinh doanh đầy tiềm năng. Cac tập đoan dẫn đầu Thế giới vẫn tiếp tục đầu tư va một vai dự an bao gồm: Canaport LNG Terminal (1 tỉ đo), Khu cong nghiệp Irving va xi nghiệp khai thac thạch cao (75 tỉ đo), Nha may lọc dầu Irving (7 tỉ đo), Nha may bia Molson Canada, Ocean Spray (la một trong cac cong ty thực vật lớn nhất Thế giới) đa chọn New Brunswick la một trung tam mới của họ va tạo them 100 cong việc mới cho thị trường lao động, va điển hinh la một mỏ khoang sản Kali co gia trị 1.7 tỉ đo hiện tại đang thue 200 lao động.
Với mức sinh hoạt va chi phi đầu tư kinh doanh thấp, New Brunswick đa va đang trở thanh một thị trường tiềm năng va đồng thời la nơi ma cac doanh nghiệp mới quyết định rot vốn đầu tư.