Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

New Brunswick triển khai chương trinh đao tạo mới cho người nhập cư

Nhận tin tức mới
20/11/2009
Thứ 6, 20/11/2009
Tỉnh bang New Brunswick sẽ triển khai một chương trinh đao tạo mới danh cho người nhập cư co tay nghề vao tỉnh bang của họ.
Theo Maytree Foundation, Hội đồng hỗ trợ người nhập cư của New Brunswick đa nhận tai trợ từ Cục di tru Canada để triển khai chương trinh nay vao thang 03/2010.
Maytree foundation la một tổ chức từ thiện tư nhan của Canada, chuyen nghien cứu cac chinh sach đối với người nhập cư, hỗ trợ người nhập cư hội nhập va xay dựng cộng đồng người nhập cư.
Mua he vừa qua, Maytree foundation đa co bao cao chi tiết về tinh hinh nhập cư của Canada va cũng đa trinh bay gợi y kế hoạch nhằm cải tiến chinh sach nhập cư của Canada.