Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

New Brunswick Triển Khai Chương Trình Đào Tạo Mới Cho Người Nhập Cư

Nhận tin tức mới
20/11/2009
Theo thông báo mới nhất từ chính quyền New Brunswick, tỉnh bang sẽ triển khai một chương trinh đào tạo mới dành cho người nhập cư có tay nghề vào tỉnh bang của họ.
Theo Maytree Foundation, Hội đồng hỗ trợ người nhập cư của New Brunswick đã nhận tài trợ từ Cục Di trú Canada để triển khai chương trình này vào tháng 03/2010. Maytree foundation là một tổ chức từ thiện tư nhân của Canada, chuyên nghiên cứu các chính sách đối với người nhập cư, hỗ trợ người nhập cư hội nhập va xay dựng cộng đồng người nhập cư. Mua he vừa qua, Maytree foundation đa co bao cao chi tiết về tinh hinh nhập cư của Canada va cũng đa trinh bay gợi y kế hoạch nhằm cải tiến chinh sach nhập cư của Canada.