Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba tiếp tục phá kỷ lục về tăng dân số

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Manitoba đang trải qua kỷ lục về tăng dân số, phần lớn la do người nhập cư từ khắp nơi tren thế giới.
Trong năm 2009, tỉnh bang đã đạt tỷ lệ nhập cư cao nhất kể từ năm 1971.
Ong Peter Bjornson, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp, Đao tạo va Thương mại của Manitoba cho biết: “Người dan từ cac quốc gia khắp nơi tren thế giới đa chọn Manitoba la ngoi nha mới của họ, vi tỉnh bang nay cung cấp cong ăn việc lam tốt cho người nhập cư, va la nơi ma người Manitoba mới co thể xay dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản than va cả gia đinh của họ,
Manitoba ước tinh đa đon khoảng 13.000 người mới trong năm qua, hơn ba phần tư trong số họ đến thong qua Chương trinh chỉ định nhập cư Manitoba (Manitoba Nominee Program).