Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lưu Ý Quan Trọng Về Thay đổi Trong Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang Manitoba

Nhận tin tức mới
Lưu Ý Quan Trọng Về Thay đổi Trong Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang Manitoba
05/08/2013

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B), trong một phần nổ lực liên tục đổi mới và bảo tồn tính toàn vẹn của chương trình, giới thiệu một số thay đổi quan trọng sau về quy trình.

Những thay đổi nổi bật cần lưu ý sau đây của chương trình sẽ có hiệu quả ngay lập tức:

Yêu cầu thực hiện chuyến khảo sát:

 • Các ứng viên của Chương trình không còn phải nộp đơn yêu cầu chuyến khảo sát. Chương trình sẽ ngừng nhận yêu cầu mới về chuyến khảo sát, có hiệu lực ngay lập tức.
 • Chương trình được giới thiệu một quy trình mới theo đó ứng viên tiềm năng sẽ có cơ hội nộp đến chương trình bảng đánh giá Biểu Thức Quan Tâm (EOI). Tất cả hồ sơ EOI sẽ đưa vào cơ sở dữ liệu EOI và sẽ được đánh giá dựa trên một hệ thống điểm sử dụng một ma trận đánh giá khả năng thích ứng.

Hệ thống trực tuyến sẽ được thiết lập để tạo điều kiện cho việc nộp đánh giá Biểu Thức Quan Tâm EOI:

 • Chương trình sẽ định kỳ lựa chọn các ứng cử viên phù hợp nhất, những người đã nộp EOI và sẽ mời họ nộp hồ sơ cho đề cử tỉnh bang.
 • Không có lệ phí khi nộp EOI và mỗi EOI nộp cho mỗi đương đơn tiềm năng sẽ có giá trị thụ lý trong một năm kể từ ngày nộp.
 • Chương trình sẽ chỉ chấp nhận các hồ sơ đề cử tỉnh bang từ những người đã nhận được lời mời nộp đơn sau khi qua bước sàng lọc EOI. Do đó, các ứng viên không thể nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang mà không nộp EOI và trừ khi họ được mời để nộp đơn hoàn chỉnh vào chương trình.
 • Sắp tới, yêu cầu khảo sát tỉnh sẽ không còn được yêu cầu trong tất cả các trường hợp. Tuy nhiên, các ứng viên quan tâm được khuyến khích thực hiện các chuyến khảo sát vì chuyến khảo sát sẽ tăng cơ hội cho EOI của ứng viên được lựa chọn để nhận thư mời nộp đơn.

Tiền ký quỹ và phí thụ lý hồ sơ:

 • Số tiền ký quỹ hiện tại là 75,000 CAD sẽ được tăng lên đến 100.000 CAD.
 • Một khoản phí thụ lý hồ sơ không hoàn lại mới là 2,500 CAD sẽ được áp dụng với các hồ sơ mới.
 • Tất cả các ứng viên được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu EOI và được mời nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang phải nộp phí thụ lý hồ sơ là 2,500 CAD. Ở giai đoạn xét duyệt, các ứng viên sẽ được yêu cầu nộp một khoản tiền ký quỹ là 100.000 CAD.
Thủ phủ Winnipeg của tỉnh bang Manitoba

Các hồ sơ của ứng viên hiện tại tồn đọng:

 Chương trình sẽ không còn phát hành thư mời khảo sát Manitoba, có hiệu lực ngay lập tức.

Những người đã nhận được một thư mời để thực hiện chuyến khảo sát Manitoba sẽ được tiếp tục áp dụng qui trình và yêu cầu hội đủ điều kiện hiện hành. Tuy nhiên, các ứng viên sẽ được yêu cầu phải sử dụng các mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu về chứng từ mới. Các ứng viên được yêu cầu ngay lập tức liên hệ với chương trình (bằng e-mail) để sắp xếp lịch trình cho chuyến khảo sát và phỏng vấn.

 Những người đã nộp đơn cho chuyến khảo sát, nhưng vẫn chưa nhận được lời mời thực hiện chuyến khảo sát tỉnh bang sẽ có cơ hội tham gia nộp đánh giá EOI trên cơ sở ưu tiên hàng đầu.

Chương trình sẽ không chấp nhận đánh giá EOI mới cho đến khi hoàn tất quá trình lựa chọn EOI từ các ứng viên hiện tại. Thông tin chi tiết bao gồm ngày bắt đầu cho việc nộp EOI của các hồ sơ hiện tại (đã nộp đơn yêu cầu chuyến khảo sát) và EOIs mới sẽ được đăng trên trang web chính phủ.

 Các ứng viên đã hoàn tất chuyến khảo sát Manitoba và được phỏng vấn bởi một viên chức chương trình trong chín tháng vừa qua sẽ được phép nộp hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo này. Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu của chương trình trước đó. Tuy nhiên, các ứng viên được yêu cầu phải sử dụng các mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu tài liệu mới.

 Những người đã nhận được một thư mời để thực hiện chuyến khảo sát Manitoba, hoặc đã tiến hành khảo sát Manitoba, hoặc đã nộp hồ sơ hoàn chỉnh sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi qui trình, các yêu cầu hội đủ điều kiện, tăng tiền gửi hoặc yêu cầu phí thụ lý hồ sơ .

Chương trình tuyển dụng trang trại/ nông trại chiến lược.

 • Chương trình đề cử nông dân trẻ đã được thay thế bằng chương trình tuyển dụng trang trại chiến lược để tạo điều kiện cho việc tuyển dụng những người nhập cư nông dân phù hợp nhất.
 • Ứng viên quan tâm đến nộp hồ sơ cho chương trình không yêu cầu phải nộp EOI.
 • Tất cả các ứng viên được yêu cầu sử dụng các mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu tài liệu mới. Yêu cầu khảo sát Manitoba tối thiểu là 5 ngày làm việc và phỏng vấn với viên chức chương trình là bắt buộc.
 • Khảo sát và phỏng vấn phải được hoàn tất trước khi nộp đơn đề cử. Hồ sơ đề cử nộp trước khi hoàn tất chuyến khảo sát và phỏng vấn sẽ không được thụ lý và sẽ trả lại cho người nộp đơn.
 • Chương trình sẽ bắt đầu nhận đơn ​​với lệ phí không hoàn lại là $2,500, áp dụng ngay lập tức.
 • Khoản tiền ký quỹ cho chương trình là 75,000 CAD.

Các hồ sơ trang trại/ nông trại hiện tại tồn đọng

Các ứng viên đã hoàn tất chuyến khảo sát Manitoba và được phỏng vấn bởi một viên chức chương trình trong vòng chín tháng vừa qua sẽ được phép nộp hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo này. Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu chương trình trước đó, tuy nhiên, các ứng viên được yêu cầu phải sử dụng các mẩu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu tài liệu mới.

Những người đã nhận được thư mời để thực hiện chuyến khảo sát Manitoba sẽ được tiếp tục áp dụng qui trình và yêu cầu hội đủ điều kiện hiện hành. Các ứng viên, tuy nhiên, cần phải sử dụng các mẫu đơn mới và tuân thủ các yêu cầu tài liệu mới. Những ứng viên được yêu cầu liên hệ với chương trình (bằng e-mail) ngay lập tức để sắp xếp cho chuyến khảo sát và lịch hẹn phỏng vấn.

Những người đã nhận được thư mời để thực hiện chuyến khảo sát Manitoba, hoặc đã tiến hành khảo sát Manitoba, hoặc đã nộp hồ sơ hoàn chỉnh sẽ không bị ảnh hưởng bởi qui trình thay đổi, yêu cầu hội đủ điều kiện, hoặc yêu cầu phí thụ lý hồ sơ.

Lưu ý khác:

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, tất cả các yêu cầu khác cũng như các mẫu đơn có liên quan và các tài liệu chứng từ sẽ được đăng tải trên trang web chính phủ sắp tới đây.

(Cre: Manitoba Immigration)