Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Federal Skilled Workers-đánh giá khả năng ngoại ngữ

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Hom nay, Bộ trưởng bộ Văn Hoa, Quốc tịch va Nhập cư, Ong Jason Kenney cong bố về việc Chinh phủ Canada đang sắp xếp lại qui trinh đanh gia khả năng ngon ngữ của cac ứng vien Chương trinh Nhan vien co trinh độ va tay nghề cao va Chương trinh danh cho đối tượng co kinh nghiệm sống va lam việc tại Canada của lien bang.
Bộ trưởng cho biết: “Yeu cầu về khả năng ngoại ngữ khong thay đổi. Nhưng bắt đầu kể từ ngay 10/04/2010, người nộp đơn sẽ được yeu cầu chứng minh khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Phap ngay tại thời điềm nộp hồ sơ. Yeu cầu mới nay hỗ trợ chung toi thực hiện được cam kết giải quyết hồ sơ nhanh chong, cong bằng va hiệu quả”.
Theo như trước đay, để chứng minh trinh độ ngoại ngữ của minh thi đương đơn co thể nộp độc lập chứng chỉ tiếng Anh hay tiếng Phap, kết quả kiểm tra được cấp bởi cơ quan độc lập thứ 3 hoặc gởi thư giải trinh đến vien chức cấp visa. Thư giải trinh khả năng ngoại ngữ chỉ danh cho những người co ngon ngữ chinh la tiếng Anh hoặc Phap. Tuy nhien, nhiều người ngon ngữ chinh khong phải la tiếng Anh hoặc Phap đa lợi dụng viết thư giải trinh nay. Nếu hồ sơ nộp khong chứng minh đủ khả năng ngoại ngữ thi sẽ được yeu cầu cung cấp them bằng chứng, dẫn đến lam chậm qua trinh xử ly hồ sơ co khi đến vai thang.
Bộ trưởng Kenney noi them “Chung toi mong rằng những người nộp đơn sẽ co khả năng ngoại ngữ thực tế đung như họ ke khai trong hồ sơ. Bay giờ, những người nộp đơn theo hai diện nay chỉ sẽ co một cơ hội để chứng minh khả năng ngoại ngữ của minh. Họ vẫn co thể viết thư giải trinh khả năng ngoại ngữ của minh gởi đến vien chức cấp visa nếu họ muốn, nhưng cơ hội chỉ co một lần duy nhất”.
Để cho tiến trinh hồ sơ được nhanh hơn, cong bằng hơn, tất cả những người nộp đơn được khuyến khich phải nộp kết quả kiểm tra ngoại ngữ của minh. Kết quả kiểm tra nay thể hiện ro rang từng kỹ năng ngoại ngữ của đương đơn trước khi nộp hồ sơ. Khi nộp bằng chứng chứng minh khả năng ngoại ngữ, người nộp đơn khong thể biết kết quả cho đến khi vien chức cấp visa xem xet hồ sơ, sau khi bộ hồ sơ chinh thức va lệ phi nộp đơn được chuyển đến CIC (Cục di tru Canada).
“Chung toi mạnh mẽ khuyến khich những người khong sử dụng tiếng Anh hoặc Phap la ngon ngữ chinh nen đi thi kiểm tra trinh độ ngoại ngữ” ? Bộ trưởng noi. “Chung toi khong muốn người nộp đơn phải ngạc nhien nếu như bằng chứng chứng minh ngoại ngữ của họ khong phu hợp với khả năng ma họ ke khai, va họ khong nhận được kết quả đanh gia như mong muốn”.
Trinh độ tiếng Anh hoặc tiếng Phap của người nhập cư la một trong những yếu tố quyết định mạnh mẽ nhất cho sự thanh cong của họ tren thị trường việc lam. Người nộp đơn theo diện co kinh nghiệm lam việc tại Canada phải đap ứng yeu cầu ngoại ngữ tối thiểu dựa tren cong việc họ lam. Theo thang điểm (tổng cộng 100 điểm) danh cho nhan vien co trinh độ va tay nghề cao, ứng vien phải đạt được điểm về khả năng ngon ngữ chinh thức la 24 điểm.