Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

ENTRY giup người mới nhập cư vao Manitoba hoa nhập

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Những người mới đến định cư tại tỉnh bang Manitoba co thể bắt đầu qua trinh an cư của minh tại đay thong qua chương trinh ENTRY, chương trinh được thiết kế nhằm giup đỡ những người nhập cư tim hiểu về lối sống va cong việc tại Manitoba chỉ trong vong 04 tuần.
Chương trinh ENTRY được cung cấp từ viện Altered Minds, một tổ chức phi chinh phủ. Mỗi tuần, chương trinh sẽ khai quat những vấn đề khac nhau lien quan đến qua trinh an cư của người mới đến.
Tuần đầu tien, người nhập cư bắt đầu tim hiểu về “Việc lam va Giao dục”. Tuần thứ 2 sẽ tim hiểu về “Những nơi cần đến”, giup người mới đến định hướng được cac dịch vụ xung quanh, hệ thống giao thong cong cộng, ngan hang, những lớp học anh văn miễn phi, va….
Nội dung của tuần lễ thứ 3 la “Tim hiểu về phap luật”. Chương trinh dạy người mới đến về luật của tỉnh bang va của Canada ma co thể người mới nhập cư chưa biết. Chương trinh con hướng dẫn những vấn đề lien quan đến “Sức khỏe”, như thong tin về cach thức xin va sử dụng thẻ y tế, tim bac sĩ cho gia đinh như thế nao, tim cac dịch vụ khẩn cấp ở đau,…
Tuần lễ cuối cung khai quat lại tất cả cac vấn đề đa neu.