Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định nghĩa thuật ngữ

Nhận tin tức mới
24/06/2017
Acronyms – định nghĩa thuật ngữ viết tắt
PNP – Provincial Nominee Program : Chương trình định cư đề cử tỉnh bang
CIC – Citizenship & Immigration Canada, (Federal government department): Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada
CPC – Case processing center: Trung tâm xử lý hồ sơ
PN – Provincial Nominee: Đề cử Tỉnh ban
NB – New Brunswick
MA – Manitoba
SK – Saskatchewan
TRV – Temporary Resident Visa : Thị thực du lịch tạm thời
PR – Permanent Residence: Quyền Thường Trú Nhân
CPR – Confirmation of Permanent Residence: Xác nhận Quyền Thường Trú Nhân
NOA – Notice of Appointment: Thư Mời Phỏng Vấn
CSIC – Canadian Society of Immigration Consultants: Thành Viên Hiệp Hội Di Trú Canada
CCIC – Certified Canadian Immigration Consultant: Tư Vấn Di Trú Canada được cấp phép
NC – Nomination Certificate: chứng chỉ đề cử tỉnh bang
ICCRC: Immigration Consultant of Canada Regulatory Council : Hội Đồng Luật Pháp Tư Vấn Di Trú Canada