Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Nhận Ngôn Ngữ Đối Với Các Hồ Sơ Diện Doanh Nhân Liên Bang

Nhận tin tức mới
16/03/2011
Ngày 16 tháng 3 2011, Bộ luật nhập cư và tị nạn Canada đã được sửa đổi để loại bỏ việc chấp nhận các giải trình và tham chiếu cho bằng chứng về khả năng ngôn ngữ. Theo đó, các hồ sơ diện doanh nhân liên bang (nhà đầu tư, doanh nhân và những người tự làm chủ) theo quy định mới nếu muốn nhận điểm cho tiêu chí ngôn ngữ phải nộp chứng chỉ thi của một bài kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định từ một đơn vị tổ chức việc cấp các chứng chỉ ngọai ngữ.

Các hướng dẫn thi hành thủ tục thay đổi với yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ kiểm tra ngôn ngữ để xác định trình độ ngôn ngữ của ứng viên gần đây đã được thực hiện thông qua văn bản cập nhật hướng dẫn thi hành của bộ công bố trong Công báo Canada ngày 26 tháng 6 năm 2010. Theo hướng dẫn yêu cầu, từ 26 tháng 06 năm 2010, tất cả các hồ sơ diện nhân viên trình độ cao Liên bang (FSW) và diện Kinh nghiệm Canada (CEC) phải nộp một bài kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ tại thời điểm nộp đơn để đủ điều kiện xét duyệt. Việc sửa đổi có hiệu lực vào ngày 16 tháng 3 năm 2011, nhằm đảm bảo sự nhất quán giữa các nguyên tắc và yêu cầu kiểm tra ngôn ngữ thực hiện thông qua hướng dẫn của bộ cho các diện FSW và CEC, và mở rộng các yêu cầu để chứng minh trình độ thông thạo ngôn ngữ thông qua một bài kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ đối với các hồ sơ diện kinh doanh mà trước đây được quyền cung cấp các bằng chứng bằng và giải trình khác thay thế.

Các hồ sơ định cư theo diện doanh nhân Liên bang (nhà đầu tư, doanh nhân và người tự làm chủ) đã nhận được vào ngày hoặc sau ngày 16 Tháng 3 năm 2011 phải kèm theo các kết quả thi tiếng Anh hoặc tiếng Pháp được đánh giá của đơn vị tổ chức thi được chỉ định của các đương đơn chính ngữ để được tính điểm ngôn ngữ. Các giải trình và chứng từ khác sẽ không còn được chấp nhận.
Chỉ có kết quả kiểm tra ngôn ngữ sau đây từ một cơ quan kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định do Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, nhập cư và đa văn hoá sẽ được chấp nhận:

  • IELTS: International English Language Testing System -hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế (chứng chỉ thi tổng quát)
  • CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program – Chương trình Anh Ngữ Canada (chứng chỉ thi tổng quát)
  • TEF: Test d’évaluation de français – chứng chỉ tiếng Pháp
Các hồ sơ định cư theo quy trình thông thường muốn được điểm cho khả năng ngôn ngữ phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba có thời hạn thi không quá hai năm, cho văn phòng thị thực tại thời điểm nộp đơn. Cá nhân áp dụng theo quy trình đơn giản muốn được điểm cho khả năng ngôn ngữ phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba có thời hạn thi không quá hai năm, cho văn phòng thị thực khi có yêu cầu. Những yêu cầu này chỉ áp dụng cho diện doanh nhân liên bang. Các hồ sơ diện doanh nhân Quebec không bị ảnh hưởng.
(Theo cic)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com