Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Di Trú Và Quốc Tịch Canada Rà Soát Các Đại Lý Môi Giới Không Được Công Nhận

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Đi cùng với chiến dịch của Hiệp Hội Tư Vấn Di Trú Canada để cảnh báo khách hàng về các đại lý môi giới di trú bất hợp pháp, Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada chủ động tiến hành các biện pháp rà soát các đại lý môi giới không được công nhận. Các ứng viên từ Trung Quốc và Ấn Độ đã nhận được thư thông báo sau nếu bộ hồ sơ của họ bị nghi ngờ la sử dụng các đại lý  “ma”

Thư thông báo như sau:
Về hồ sơ xin Thẻ Thường Trú Nhân (PR) Canada của đương đơn
“Đơn đại diện” (IMM5476) đã không được nộp cùng với bộ hồ sơ xin định cư. Tuy nhiên, dựa trên đánh giá về nội dung và hình thức của chứng từ mà đương đơn cung cấp cùng với bộ hồ sơ, chúng tôi cho rằng đã có 1 đại lý tư vấn và chuẩn bị hồ sơ cho đương đơn.

Chiếu theo điều luật 10(2)(c.1) va (c.2) của Bộ Luật Di Trú và Bảo Vệ Người Tị Nạn:
(2) Đương đơn phải cung cấp các thông tin theo các qui định sau:
(c.1) Bao gồm tên, địa chỉ liên lạc và số điện thoại của người đại diện hồ sơ đương đơn, số fax va địa chỉ thư điện tử hay bất kỳ thông tin nào có liên quan;
(c.2) Nếu người đại diện hồ sơ đương đơn có thu phí dịch vụ thí phải cung cấp thêm các thông tin sau:
(i) Tên tổ chức của người đại diện hồ sơ, với điều kiện người đại diện hồ sơ phải là thành viên của một tổ chức được công nhận là “Đại diện hợp pháp” (“Authorized representative”), và
(ii) Số thẻ thành viên của người đại diện được một tổ chức hợp pháp cấp

Đương đơn cần phải lưu ý là nếu từ chối cung cấp các thông tin được nêu ra ở trên có thể xem như là cố tinh che dấu thông tin chiếu theo điều luật 40 (1) (a) của Bộ Luật Di Trú và Bảo Vệ Người Tị Nạn. Hậu quả của việc che dấu có thể bị từ chối xem xét đơn xin nhập cư trong vòng 2 năm chiếu theo điều luật 40 (2) (a) của Bộ Luật.

Yêu cầu các đương đơn phải cung cấp các thông tin được nêu ở trên trong vong 60 ngày tính từ ngày thông báo. Chúng tôi khuyến cáo các đương đơn rằng nếu đương đơn không phản hồi thông báo này, hoặc nếu thông tin đương đơn cung cấp không đap ứng được yêu cầu của thông báo này, chúng tôi sẽ phải từ chối hồ sơ xin nhập cư của đương đơn chiếu theo điều luật 10 (c.1) va (c.2); điều luật 40 (1) (a) va 11 (1) của Bộ Luật Di Trú và Bảo vệ Người tị nạn

VÌ THẾ BẠN HÃY HỎI VỀ CHỨNG CHỈ ICCRC KHI LỰA CHỌN DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com