Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Di Trú Canada Điều Chỉnh Tuổi Con Phụ Thuộc Đi Cùng Hồ Sơ Di Trú

Nhận tin tức mới
Cục Di Trú Canada Điều Chỉnh Tuổi Con Phụ Thuộc Đi Cùng Hồ Sơ Di Trú
14/05/2017
Cục Di Trú Canada chính thức thông báo sửa đổi về luật liên quan đến tuổi của trẻ em phụ thuộc theo Quy chế Nhập cư và Bảo vệ Người tị nạn đã được xuất bản trong Phần II của Công báo Canada vào Thứ Tư, 3 tháng 5 năm 2017.
Sửa đổi này bao gồm tăng Tuổi tối đa mà một đứa trẻ có thể được coi là một trẻ phụ thuộc từ dưới 19 tuổi đến dưới 22 tuổi.
Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 2017. Hạn mức độ tuổi mới sẽ áp dụng cho các đơn xin thường trú nhận được vào hoặc sau ngày này. 
Đối với người nộp đơn nộp đơn xin thường trú từ ngày 1 tháng 8 năm 2014 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017, định nghĩa hiện tại về trẻ em phụ thuộc sẽ tiếp tục áp dụng. (áp dụng theo luật cũ).
Một khi sự thay đổi về luật có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 2017, những người có con còn phụ thuộc đáp ứng được những điều luật mới “dưới 22 tuổi” có thể bảo lãnh cho họ theo diện bảo lãnh gia đình.
Người phụ thuộc từ 22 tuổi trở lên và không thể tự lo cho mình do tình trạng thể chất hoặc tinh thần sẽ tiếp tục đủ điều kiện để trở thành người phụ thuộc.
Nếu có đơn xin thường trú tồn đọng và đã liệt kê người phụ thuộc của họ (người dưới 22 tuổi vào thời điểm nộp đơn), họ có thể liên lạc với Cục Di trú Canada để yêu cầu đứa trẻ được giải quyết thường trú như là một trẻ phụ thuộc theo diện nhân đạo. Người nộp đơn làm việc này cần phải biết rằng thời gian thụ lý hồ sơ của họ sẽ bị ảnh hưởng.
Cục Di trú Canada đã đăng một thông cáo báo chínguồn gốc luật chi tiết trên website. Khi luật điều chỉnh có hiệu lực, thêm thông tin sẽ được đăng trên trang website của Chính phủ Canada.
(Cre: CIC)