Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada sẽ duy trì mục tiêu về số người nhập cư

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Bộ trưởng Bộ di tru va quốc tịch Canada, Ong Jason Kenney đa đưa ra bản bao cao trước quốc hội về tinh trạng nhập cư va mục tieu năm 2010.
“Trong khi cac nước khac đều cắt giảm mức nhập cư như la một biện phap ngắn hạn để chống lại suy thoai kinh tế toan cầu, thi chinh phủ Canada lại duy tri chinh sach nhập cư của minh để đap ứng nhu cầu kinh tế trung va dai hạn của đất nước.” Bộ trưởng Kenney cho hay.
“Canada sẽ duy tri mục tieu tổng thể đối với lượng người nhập cư vao năm 2010, va mong muốn sẽ đon nhận khoảng 240,000 đến 265,000 người nhập cư mới, bằng chỉ tieu của những năm gần đay” Bộ trưởng con cho biết “ Tieu điểm của mục tieu năm 2010 la nhắm vao cac nha nhập cư diện đầu tư nhằm hỗ trợ nền kinh tế Canada đang trong qua trinh phục hồi kinh tế”.
Cụ thể la, thong qua chương trinh định cư của cac tỉnh bang đa co tac động lớn trong việc gia tăng lượng người nhập cư vao Canada. Chinh quyền của từng tỉnh bang la người hiểu rất ro nhu cầu cần cho thị trường lao động của tỉnh bang họ. Hơn nữa la, cũng thong qua cac chương trinh định cư của tỉnh bang, chinh phủ Canada sẽ giup đỡ nhằm bảo đam rằng cac quyền lợi danh cho người nhập cư được phan phối trải đều trong cả nước. Chinh phủ Canada va chinh quyền của cac tỉnh bang sẽ cung nhau quản ly sự gia tăng của chương trinh định cư nay. Sự gia tăng về số lượng người nhập cư theo diện đầu tư cũng sẽ giup cho CIC, cục di tru Canada, tiếp tục giảm về số lượng hồ sơ qua tải của những người nộp đơn xin nhập cư theo diện lao động tay nghề cao của lien bang như la một phần của Chương trinh Hanh động nhằm thuc đẩy qua trinh thụ ly hồ sơ định cư.
Mặc du Chương trinh Hanh Động được thực hiện chưa đầy một năm nhưng co những dấu hiệu cho thấy sự thanh cong đang kể của chương trinh. “ Những người nộp đơn xin nhập cư theo diện lao động tay nghề cao của lien bang bay giờ chỉ cần khoảng 06 điến 12 thang la co thể nhận được quyết định, so với hệ thống lam việc cũ trước đay la 06 năm”. Bộ trường cho hay. “ Chung toi cũng đa giảm được số lượng hồ sơ qua tải từ 630,000 xuống con 4250,000 ? giảm 30%”.
Những người nộp đơn trước ngay 27/02/2008, trước khi Chương trinh Hanh động co hiệu lực, thi trực thuộc hệ thống lam việc cũ. Sau ngay đo, co khoảng 240,000 người nộp đơn mới xin nhập cư theo diện lao động tay nghề cao của lien bang la theo Chương trinh Hanh động. Nhưng, tổng số người đang chờ nhận quyết định cho bộ hồ sơ của họ vẫn con thấp hơn 12% so với yeu cầu kể từ khi Chương trinh Hanh động co hiệu lực.
Bộ trưởng cho biết: “ Trước khi chung toi thay đổi hệ thống lam việc, chung toi đa phải xử ly hết cac hồ sơ đa nhận. Vi co qua nhiều người nộp đơn vao mỗi năm hơn cả mong đợi, tạo ra một lượng hồ sơ qua tải. Từ bay giờ, chung toi chỉ giải quyết những bộ hồ sơ đap ứng được yeu cầu của chương trinh, cac vien chức đang nỗ lực giải quyết nhằm giảm tải số lượng hồ sơ”.
Cải tiến chương trinh nhập cư diện lao động co tay nghề cao la một phần cam kết của chinh phủ Canada nhằm đổi mới hệ thống nhập cư để gia tăng sự đong gop của người nhập cư đối với sự phat triển kinh tế toan diện của Canada.
“Chinh phủ Canada sẽ tiếp tục lam việc với cac tỉnh bang nhằm đảm bảo lượng người nhập cư đap ứng được nhu cầu của từng địa phương, của cac doanh nghiệp va số hộ gia đinh trong giai đoạn hiện tại va trong tương lai”. Bộ trưởng kết luận.